Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells: Amb una Joguina o aparell V ≤ 6km/h | Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells

Amb una Joguina o aparell V ≤ 6km/h

Joguina

Producte dissenyat o previst per ser utilitzat amb finalitats de joc per part d’infants menors de 14 anys. No es consideren joguines les excepcions de l’article 1.4 i totes de l’Annex I. L’Annex I estableix les següents exclusions, entre d’altres: - Equips esportius, inclosos els patins de rodes, els patins en línia i els monopatins destinats a infants amb una massa corporal superior a 20 kg - Bicicletes amb una altura màxima de seient superior a 435 mm, mesurada com la distància vertical entre el sòl i el punt més alt de la superfície del seient, amb el seient col·locat en posició horitzontal i la tija en la marca inferior - Patinets, a més de mitjans de transport dissenyats per a l’esport o destinats a utilitzar-se en vies públiques o camins públics - Vehicles elèctrics destinats a utilitzar-se en vies públiques, camins públics o voreres. 

(Article 1 de l’annex I del RD 1205/2011, de 26 d’agost, sobre seguretat de les joguines).

Un patinet és una joguina quan...

Joguina per pujar-hi a sobre que no està destinada ni per fer-ne ús en l’esport ni per desplaçar-se en vies publiques, i que està propulsada per l’acció muscular de l’usuari. Pot ser plegable o no, i està destinada als infants amb una massa corporal de 50 kg o inferior. El patinet consta d’almenys una plataforma per estar dempeus, almenys dues rodes i d’un sistema de direcció equipat amb una barra de longitud fixa o regulable. (Norma UNE-EN 71-1 Seguretat en les joguines. Part I, punt 3.68)

Aparell V ≤ 6km/h

Aparell de transport personal amb una velocitat màxima per construcció que no superi els 6 km/h. S’exclouen de la definició les joguines, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i els vehicles identificats com a vehicles de motor o cicles segons la normativa sectorial.

Els menors de de 14 anys que es desplacin en una joguina i les persones en aparells de transport personal amb una velocitat màxima per construcció de 6 km/h només poden circular per: Voreres, Parcs, Vies ciclistes, zones 20 

La teva velocitat màxima és de:

≤ 6km/h (pas de vianants)

Condicions de circulació

  • Quan la vorera t’ho permeti, cal passar a 1.5 metres de la façana. 
  • Per vies ciclistes cal seguir les normes de circulació dels cicles.
  • Els aparells de 6km/h es poden deixar immobilitzats en llocs autoritzats.  
  • Cal que adoptis els elements de protecció que estableix el fabricant del teu aparell. 
  • Quan les persones es desplacin en aquest tipus d’aparells per vies ciclistes, han de seguir les normes de circulació per als cicles sempre que no siguin contradictòries amb el que està establert en l’Article 2.7 de la OM. 
  • Està prohibit el desplaçament de persones en mitjans de transport dissenyats per a l’esport o competició. 
  • Està prohibit la utilització d’auriculars i del telèfon mòbil durant la circulació

Recordeu que...

Aquests aparells han de disposar de marcatge CE.

Està prohibit circular

Per voreres, parcs i per la zona 20 (pels carrers amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants) quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • En els moments d’alta intensitat o aglomeració de vianants.
  • Quan no resulti possible mantenir respecte a les persones una distància mínima d’un metre.
  • Quan no sigui possible circular en línia recta durant cinc metres de manera continuada.