Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Tipus d'aparells: Cicles sense motor i bicicleta amb pedaleig assistit | Mbilitat i Via Pública

Tipus d'aparells

Cicles sense motor i bicicleta amb pedaleig assistit

Vehicle d’almenys dues rodes que està propulsat exclusivament o principalment per l’energia muscular de les persones que estan sobre el vehicle, per mitjà de pedals.

Definició 7 de l’annex I del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Descripció

Cicle sense motor
Cicle propulsat exclusivament per l’energia muscular de les persones que estan sobre el vehicle, per mitjà de pedals. 

Bicicleta amb pedaleig assistit
Bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, equipades amb un motor elèctric auxiliar, de potència nominal contínua màxima inferior o igual a 250 W. En aquestes bicicletes, la potència del motor disminueix progressivament fins que, finalment, s’interromp abans que la velocitat del vehicle arribi als 25 km / h o si el ciclista deixa de pedalar.

Definicions 7 i  8 de l’annex  I del  Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i l’article 2.2 h) del Reglament EU 168/2013 del Parlament europeu i del consell, de 15 de gener de 2013.

Només pots circular per:

Vies ciclistes, parcs, calçada de zona 20 (*), calçada de zona 30 (*) i altres calçades. De manera excepcional, es pot circular en el trams de connexió de vies ciclistes per vorera de longitud inferior a 20 metres, entre aquestes o aparcaments per a bicicletes o a la calçada.
(*) Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20 km/h (Zona 20) i 30 km/h (Zona 30).
La teva velocitat màxima és de:
En vies ciclistes →  ≤ 20km/h
En zona 20, trams de connexió i parcs →  ≤ 6 km/h  (pas de vianants i cedint el pas)
En zona 30 → 30km/h

Condicions de circulació

  • Sempre has de circular en el sentit del carril. 
  • Has de mantenir una distància de 1,5 m de les façanes.
  • Pots estacionar preferentment als aparcaments habilitats per a aquests vehicles, tant a la vorera com a la calçada. Es poden lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre que no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants accessibles. Està prohibit lligar-los a arbres o qualsevol element d’una façana.
  • Si tens menys de 16 anys i condueixen una bicicleta has de portar casc de protecció homologat per a bicicletes
  • Si condueixes una bicicleta i tens més de 16 anys, pots transportar persones, animals o mercaderies utilitzant remolcs, semiremolcs, semibicis o altres elements homologats. Els menors de 16 anys transportats han d’anar lligat amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció homologat per a bicicletes.
  • No pots circular per les vies ciclistes si el teu cicle supera l’amplada dels carrils senyalitzats o la meitat de l’amplada de tota la via.
  • Està prohibit la utilització d’auriculars i del telèfon mòbil durant la circulació