Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Sistema Intern d'Informació. Canal intern | Vivendes de Girona, SAU | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Sistema Intern d'Informació

Vivendes de Girona, SAU

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019 té per objecte l’establiment de mecanismes o canals d’alerta que garanteixin la confidencialitat i un règim de protecció per les persones que informin sobre vulneracions de l’ordenament jurídic en el marc d’una relació professional. Aquesta Directiva va ser transposada per l’ordenament jurídic espanyol amb la publicació al BOE, amb data 21 de febrer de 2023, de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions informatives i de lluita contra la corrupció.

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s’implanta el present Sistema Intern d’Informació. 

Aquest sistema dona compliment a la finalitat de la citada Llei, permetent que les persones físiques que tinguin una relació laboral o professional amb Vivendes de Girona, SAU puguin informar sobre les accions o omissions a les quals es refereix el seu article 2, sense que en cap cas la seva formulació els confereixi la condició d’interessat. 

L’informant podrà optar entre comunicar la informació per mitjà del Canal Intern de Vivendes de Girona, SAU o bé per mitjà del canal extern davant l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

El Canal Intern d’Informació de Vivendes de Girona, SAU permet realitzar comunicacions per escrit i/o verbalment i de forma anònima o no. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat de l’informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació. 

Normativa i resolucions

Mitjans per comunicar informacions

Canal intern
de Vivendes de Girona SAU

Mitjans per comunicar informacions:

INFORMACIONS PER ESCRIT

Formulari en línia

  • Correu postal adreçat a la plaça del Vi número 1, 17004, Girona. 
    Caldrà descarregar el formulari contingut en el següent enllaç i emplenar els camps obligatoris assenyalats amb un (*). Així mateix, caldrà indicar en l’anvers del sobre que aquest es dirigeix a “l’atenció de la persona que gestiona el Canal Intern d'Informació de VIVENDES DE GIRONA SAU”. 

INFORMACIONS VERBALS

  • Via telefònica de les 9 a les 13 hores:
    972 697 024
  • Missatgeria de veu: 972 697 025
  • Sol·licitud de reunió presencial a través de l'adreça electrònica canalintern.vivendes@ajgirona.cat o bé per qualsevol dels mitjans anteriors.