Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial

El registre de sol·licitants d'HPO és l’eina en què tots els ciutadans i ciutadanes de Girona s’han d’inscriure per tal d’optar a un habitatge amb protecció oficial.

Finalitat

El Registre de Sol·licitants, previst en la Llei del dret a l’habitatge, té com a finalitat:

 • Facilitar els processos d’adjudicació i de transmissió d’habitatges protegits.
 • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
 • Informar sobre la necessitat real d’habitatge a cada municipi.

Requisits

 • Ser major d’edat o estar emancipat.
 • Residir i estar empadronat a Girona. En cas d’unitats de convivència, tots els membres majors d’edat o que estiguin emancipats han de complir aquest requisit.  
 • No superar el límit d’ingressos màxims que estableix la normativa. Els ingressos per a tota la unitat de convivència, ponderats en funció del nombre de membres de la unitat, han de ser inferiors a 6,08 vegades l’IRSC1.
 • Les persones o unitats de convivència que siguin o hagin estat adjudicatàries d’un habitatge amb protecció oficial en règim de lloguer també es poden inscriure en el Registre com a sol·licitants d’un habitatge en qualsevol altra modalitat.
 • Tenir necessitat d’habitatge. 

1 IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
Aquest paràmetre canvia segons el nombre de membres de la unitat de convivència i de la zona on es troba ubicat l’habitatge. Per consultar les taules d’ingressos màxims de l’IRSC i les taules de les zones geogràfiques, us podeu adreçar a la pàgina web del registre www.registresolicitants.cat, apartat Requisits/Documentació.

Qui pot inscriure-s’hi

 • Qui vulgui accedir a un habitatge amb protecció oficial i compleixi els requisits que estableix la normativa vigent. La inscripció es pot fer individualment o per a més d’una persona, quan formin una unitat de convivència.
 • La unitat de convivència està formada per totes les persones que conviuran a l’habitatge que es demana.
 • Com a sol·licitant, hi figurarà només un dels membres de la unitat de convivència, que exercirà de representant de la resta, tot i que els altres membres constaran també en la sol·licitud.
 • Les persones que optin als programes d’habitatge de cessió i mediació també han d’estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

Com inscriure-s’hi

La sol·licitud es formalitzarà amb el model oficial, mitjançant els canals següents:

No hi ha terminis per a la inscripció en el Registre, ni tampoc no es té en compte l’antiguitat ni l’ordre d’inscripció a l’hora d’adjudicar habitatges. Així doncs, la sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment mitjançant els canals esmentats anteriorment.

La inscripció no comporta cap dret, només l’opció de poder participar en el procediment d’adjudicació d’habitatges protegits.

La inscripció té una durada de tres anys.

Formulari de sol·licitud

Documentació acreditativa

La sol·licitud ha d’estar signada per tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat o emancipats, i ha d’anar acompanyada de la documentació que es requereixi en cada cas.

En termes generals, la documentació bàsica que es pot requerir és la següent:

 • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI o NIE.
 • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
 • Certificat d’empadronament amb indicació de la data d’alta al municipi.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificat d’ingressos, etc.).

La resta de la documentació addicional que caldrà lliurar dependrà en cada cas de la situació específica que calgui acreditar.

Adjudicació dels habitatges

Els habitatges se sortejaran entre les persones inscrites en el Registre fins al dia de la publicació de la resolució d’inici del procediment d’adjudicació, d’acord amb les característiques indicades en la seva sol·licitud, i els requeriments que estableixi cada convocatòria de sorteig d’habitatges.

La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia a l’habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, per dues vegades, comporta la baixa del Registre i la impossibilitat de poder inscriure-s’hi en un termini de cinc anys.

Inscripció en el Registre

Un cop comprovat el compliment dels requisits exigits, s’envia a la persona sol·licitant la notificació de la resolució d’acceptació o de desestimació de la inscripció en el Registre de Sol·licitants.

Tipologia d’habitatges

La persona sol·licitant es pot inscriure en les diferents tipologies dels habitatges que pugui escollir d’acord amb les seves característiques:

 •  Habitatges de venda
 •  Habitatges de lloguer
 •  Habitatges de lloguer amb opció de compra