Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Avantatges d'estar empadronat/ada | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Servei Habitatge Jove

Avantatges d'estar empadronat/ada a l'habitatge de residència a Girona

A banda de poder tramitar el Bo Jove de Lloguer, estar empadronat/ada a l’habitatge on resideixes us permetrà accedir a altres convocatòries d’ajuts i recursos d’habitatge.

Us dona accés a:

Ajuts al pagament del lloguer

Per poder sol·licitar ajuts al pagament del lloguer o cessió d’habitatge o habitació cal estar empadronat/da al domicili de residència amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció.

Promocions d'habitatge de protecció oficial municipal

L’Ajuntament de Girona, en els pròxims anys, construirà habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Per poder optar a ser adjudicatari d’algun d’aquests habitatges caldrà que en el moment de fer el registre de sol·licitant estigueu empadronat a l’habitatge de residència a Girona. 

Borsa d'habitatges de mediació per al lloguer social de Girona

Per poder optar a un habitatge de la borsa d’habitatges de mediació per al lloguer social, que són habitatges amb un preu de lloguer per sota del preu de mercat, cal estar empadronat al moment de fer el registre a la borsa.