Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Lloguer just | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Lloguer just

Ajuts per pagar el lloguer

Són prestacions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial. La convocatòria va estar oberta de l'11 d'abril al 12 maig de 2023.

Convocatòria 2023 tancada. En tramitació.

 

Bases 2023    Convocatòria 2023    Més informació


A qui va dirigit

 • Persones a partir de 36 anys (inclosos) en data de publicació de la convocatòria que resideixen a Catalunya.
 • Titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’habitatge o habitació per domicili habitual i permanent que no superin els llindars establerts a la convocatòria.
 • Que estiguin empadronades al domicili de residència al moment de fer la sol·licitud
 • Que no tinguin deutes i puguin acreditar el pagament dels rebuts de lloguer de l’any en curs.
 • Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Documentació necessària

 • Document d’identitat vigent (NIE/NIF).
 • Contracte de lloguer.
 • Rebuts de lloguer pagats fins al moment de presentació de la sol·licitud.
 • Document de titularitat bancària SEPA.
 • Tota aquella altra documentació acreditativa d’acord amb els criteris de valoració i priorització (Llibre de família, certificat de discapacitat, Monoparental, família nombrosa...)

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a través del portal de la Generalitat. Per poder-les presentar per aquest canal caldrà disposar d’un certificat digital o bé d’IdCat mòbil

Per a més informació sobre el tràmit presencial trucar al 972 419 404.

Tràmit en línia. Persones entre 36 i 64 anys a data 22/03/2023 Tràmit en línia. Persones de 65 anys o més a data 22/03/2023

FAQ - Lloguer just | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

FAQ. Preguntes freqüents

A qui va dirigit?

A persones de 36 a 64 anys o de 65 anys o més en data 22/03/2023, que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, i compleixin el requisits de la convocatòria.

He de pagar alguna taxa per fer el tràmit?

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

No tinc la nacionalitat espanyola. La puc demanar?

La condició és tenir la residència legal a Catalunya i que l'habitatge o habitació, arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.

Quins ingressos he d’acreditar?

S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència 7.967,73 (IRSC), (23.725.79 €), en l’exercici fiscal de l’any 2021.

En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.

Per al càlcul de l’ajut, els ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors al 2,977736 IRSC s’han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents:

1 membre: 1
2 membres: 0,93
3 membres: 0,83
4 membres: 0,77
5 membres o més: 0,70

No s’inclou en el còmput l’import de l’ajut per al pagament del lloguer percebut en l’anualitat corresponent, que consta al saldo net positiu de la declaració de l’IRPF.

En cas de cessió d’ús d’habitació, no s’inclouran els ingressos de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge. Només es consideraran els ingressos de la persona física arrendatària.

Què és una font regular d’ingressos?

S’entén font regular d’ingressos, si consta IRPF, Pensió Pública Exempta (PPE), Certificat d’Imputacions, Renda Garantida, Ingrés Mínim Vital,… o en el cas de les treballadores de la llar amb contracte s’entén que disposa d’una font regular d’ingressos.

S’ha de fer constar l’import en cas de Conveni Regulador de la pensió dels menors a càrrec o pensió compensatòria?

Si, s’ha de fer constar la que va cobrar a l’exercici 2021 es pot fer constar conveni separació/divorci i s’ha de justificar amb els comprovants de pagament. Compte per si hi ha alguns conceptes que consten a la renda.

En cas de contracte de lloguer d’habitació

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es consideraran les de la persona física arrendatària.

He de figurar al contracte de lloguer o cessió i estar empadronat?

Si, en el moment de presentar la sol·licitud, s’ha de ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió de l’habitatge o habitació. Cal també tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeix l’ajut, i estar-hi empadronat.

El pis on visc és d’un familiar. Puc demanar l’ajut?

No poden ser beneficiaris de la subvenció la persona sol·licitant o qualsevol altre persona que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o qualsevol altra relació anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau, amb els arrendadors o cedent de l’habitatge.

Puc demanar l’ajut si visc en un pis gestionat o administrat per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya?

Aquesta subvenció no és compatible pels arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o a través d’altres administracions públiques.

Com i on la puc presentar?

Preferentment, electrònicament a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. En cas de no disposar de mitjans electrònics, presencialment a les oficines locals d’habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social, a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge en els casos d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques.

Quins són els terminis per presentar les sol·licituds?

Des de l’11 d’abril de 2023 fins el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Hi ha incompatibilitat si estic cobrant altre ajut per al pagament del lloguer?

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Quina documentació he d’aportar?

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb (*), és:

 • Documents Identitat:
  − (*) Document nacional d’identitat vigent (DNI)
  − Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
  − (*) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • (*) Certificat de convivència
 • Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 2021.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2023, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent (certificat titularitat), a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Quin és l’import màxim del lloguer o preu de cessió?

IMPORTS LÍMITS DEL LLOGUER

✓ Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900€
✓ Resta de la demarcació de Barcelona: 650€
✓ Demarcació de Girona: 650€
✓ Demarcació Tarragona: 600€
✓ Demarcació de Lleida: 600€
✓ Les Terres de l’Ebre : 600€

IMPORTS LÍMITS D’HABITACIÓ

✓ Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450€
✓ Resta de la demarcació de Barcelona: 350€
✓ Demarcació de Girona: 350€
✓ Demarcació de Lleida: 300€
✓ Demarcació de Tarragona: 300€
✓ Les Terres de l'Ebre: 300€

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Quin és l’import de la subvenció?

L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos ponderats. Serà del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats. Serà del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

Quant de temps cobraré?

La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de l’any de la convocatòria i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l’any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros.

Què passa si canvio d’habitatge?

És obligació comunicar, en el termini màxim de 15 dies, qualsevol canvi que pugui donar lloc a la modificació de la quantia de la subvenció concedida.

Si em deneguen l’ajut, puc presentar un recurs?

Contra les resolucions de concessió o denegació, es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Puc presentar rebuts de Lloguer manuals?

NO, en aquesta convocatòria i a partir d’ara NO s’accepta cap tipus de rebut manual.
Els rebuts en el moment de presentar la sol·licitud han de ser mitjançant transferència bancària (periòdica o puntual), ingrés en compte, Rebut domiciliat, Rebut fet per un administrador o Bizum.

En cap cas acceptarem cap tipus de pagament en metàl·lic.

Si no estic empadronat puc presentar la sol·licitud i empadronar-me després?

És imprescindible estar empadronat a l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud.

Cal consentiment escrit de l’arrendador en el supòsit de llogater d’habitació?

Si, és necessari, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

S’ha d’acreditar presentant el contracte de lloguer de l’habitació signat per les dues parts i marcar el flac a la sol·licitud i l’aplicació.

Si no disposem d’una font regular d’ingressos exercici 2021 cal demanar ingressos actuals o vida laboral?

NO. Es considera una font regular d’ingressos IRPF, RG, IMV, Certificat d’imputacions, PPE, .... encara que sigui un import mínim o 1€.

Tinc NIE i no puc tramitar la sol·licitud telemàtica?

Per fer el tràmit de la sol·licitud electrònica s’ha d’estar donat d’alta a l’idCAT mòbil.

Si no esteu donat d’alta s’ha de fer el registre presencial a l’oficina per a la identificació digital.
En aquest link podeu consultar on es pot fer el tràmit.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/on_donarse_alta/index.html

Sinó, podeu presentar la sol·licitud presencialment a la vostra oficina gestora.

Enllaços d'interès de l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya

Veure totes les respostes