Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Lloguer just | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Lloguer just

Ajuts per pagar el lloguer per a majors de 36 anys (inclosos)

Són prestacions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.

Convocatòria tancada.
Estat: en tramitació


El termini de presentació de les sol·licituds va finalitzar el 15 de juliol de 2022.
Les sol·licituds es van poder presentar en línia o presencialment a través de cita prèvia trucant al 972 419 404. Per poder presentar la sol·licitud en línia cal disposar d’IdCat Mobil.

FAQ - Lloguer just | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

FAQ. Preguntes freqüents

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, tinguin 36 anys o més al moment de presentar la sol·licitud, i compleixin els requisits de la convocatòria.

He de pagar alguna taxa per fer el tràmit?

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

No tinc la nacionalitat espanyola. La puc demanar?

La condició és tenir la residència legal a Catalunya i que l'habitatge o habitació, arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.

Quins ingressos he d’acreditar?

S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (22.548,67€), en l’exercici fiscal de l’any 2020, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.

Per al càlcul de l’ajut, els ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors al 2,831267 IRSC s’han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents:

1 membre: 1
2 membres: 0,93
3 membres: 0,83
4 membres: 0,77
5 membres o més: 0,70

No s’inclou en el còmput l’import de l’ajut per al pagament del lloguer percebut en l’anualitat corresponent, que consta al saldo net positiu de la declaració de l’IRPF.

En cas de contracte de lloguer d’habitació

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es consideraran les de la persona física arrendatària.

He de figurar al contracte de lloguer o cessió i estar empadronat?

Si, en el moment de presentar la sol·licitud, s’ha de ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió de l’habitatge o habitació. Cal també tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeix l’ajut, i estar-hi empadronat.

El pis on visc és d’un familiar. Puc demanar l’ajut?

No poden ser beneficiaris de la subvenció la persona sol·licitant o qualsevol altre persona que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o qualsevol altra relació anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau, amb els arrendadors o cedent de l’habitatge.

Puc demanar l’ajut si visc en un pis gestionat o administrat per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya?

Aquesta subvenció no és compatible pels arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o a través d’altres administracions públiques.

Com i on la puc presentar?

Preferentment, electrònicament a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. En cas de no disposar de mitjans electrònics, presencialment a les oficines locals d’habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social, a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge en els casos d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques.

Quins són els terminis per presentar les sol·licituds?

Pendent de publicació de la convocatòria.

Hi ha incompatibilitat si estic cobrant altre ajut per al pagament del lloguer?

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros. T

ambé són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Quina documentació he d’aportar?

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb (*), és:

 • Documents Identitat:
  − (*) Document nacional d’identitat vigent (DNI)
  − Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
  − (*) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • (*) Certificat de convivència
 • Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 2020.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer (mínim 3 rebuts) o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Què és l’IRSC?

Són les inicials de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, el darrer import publicat és de 7.967,73€.

Quin és l’import màxim del lloguer o preu de cessió?

Pendent de publicació de la convocatòria.

Quin és l’import de la subvenció?

L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats d’acord amb l’apartat anterior. Serà del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d’acord amb l’apartat anterior. Serà del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

Quant de temps cobraré?

La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de l’any de la convocatòria i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l’any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros.

Què passa si canvio d’habitatge?

Es obligació comunicar, en el termini màxim de 15 dies, qualsevol canvi que pugui donar lloc a la modificació de la quantia de la subvenció concedida.

Aquest ajut és compatible amb d’altres que ja cobro o que he demanat?

Aquestes subvencions són compatibles amb el Bo Lloguer Jove, per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital. En aquests supòsits, la suma de l’ajuda del bo Lloguer Jove i de l’ajuda al lloguer o cessió no pot excedir l’import de la renda arrendatària o del preu de la cessió, respectivament.

Si em deneguen l’ajut, puc presentar un recurs?

Contra les resolucions de concessió o denegació, es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Veure totes les respostes