Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Lloguer just | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Lloguer just

Ajuts per pagar el lloguer

Són prestacions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.

FAQ Lloguer just | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

FAQ. Preguntes freqüents

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

Les persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a residència habitual i permanent, i que la seva unitat de convivència tingui uns ingressos1 baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial o dificultar el procés d’inserció social, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones víctimes de la violència de gènere.

Les persones que vulguin optar a aquestes prestacions han d’acreditar que la seva unitat de convivència té uns ingressos no superiors a 2,35 vegades l’IRSC2.

No es poden sol·licitar prestacions per al pagament del lloguer si el contracte se signa entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, néts) i si la persona sol·licitant és titular d’un habitatge.

Els joves d’entre 22 i 30 anys que hagin obtingut la prestació de la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) no poden demanar aquests ajuts, perquè són incompatibles.


1 S’entén per ingressos de la unitat de convivència els de tots els ocupants de l’habitatge, tant si existeix relació de parentiu entre ells com si no.
2 IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

Quina és la quantia de la prestació que es pot obtenir?

La quantia de la prestació que es pot obtenir és la diferència entre el lloguer1 que es paga al propietari de l’habitatge i el lloguer just, que és el que hauria de pagar el llogater, segons els seus ingressos.

La prestació té un import màxim de 240 euros mensuals (2.880 euros anuals) i un mínim de 20 euros mensuals.


1 S’entén per lloguer la suma de tots els conceptes del rebut que el llogater paga al propietari, amb l’excepció dels endarreriments i les despeses dels serveis d’ús individual que hi figurin consignats.

Quan es pot sol·licitar aquesta prestació?

Aquesta prestació està subjecta a convocatòries anuals i s’ha de sol·licitar dins els terminis que les convocatòries especifiquen.

Veure totes les respostes