Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Objectius i funcions | Taula l'Habitatge | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Objectius i funcions

Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge de Girona

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge és un òrgan de participació que afavoreix un espai de reflexió i debat que permet unificar objectius i línies d’actuació entre administracions, institucions, entitats públiques i privades, professionals i agents socials de la ciutat de Girona pel que fa a les polítiques d’habitatge a la ciutat, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge digne al conjunt de la ciutadania.

Objectius

Els objectius de la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge són els següents:

 1. Esdevenir una plataforma de debat i col·laboració en les polítiques d'habitatge a la ciutat. Estimular el debat públic i la participació, atorgant visibilitat als assumptes vinculats a les polítiques d’habitatge, amb esperit crític.
 2. Estudiar, conèixer i analitzar la realitat social de Girona en relació amb les polítiques i el dret a l’habitatge. Fomentar la transferència d'informació i de construcció col·lectiva de coneixement i de diagnosi.
 3. Esdevenir l’espai de referència de col·laboració i d’establiment de sinèrgies entre els diferents agents per donar una resposta al context i les necessitats tant del moment, com amb mirada estratègica a mitjà i llarg termini.
 4. Vetllar i participar en la definició, redacció i el seguiment del Pla Local de l’Habitatge, per a l’acompliment dels seus objectius.

Funcions

Són funcions de la Taula, entre d’altres:

 1. Formular propostes als òrgans competents en les matèries que li són pròpies. Els informes i propostes no seran, en cap cas, vinculants, però seran d’obligada resposta per als organismes municipals que correspongui.
 2. Promoure el debat entre la ciutadania, les entitats i els grups interessats en matèria d’habitatge. Si s’escau, estimular línies de recerca i investigació per conèixer la realitat social al voltant del dret a l’habitatge.
 3. Fomentar la coordinació entre les institucions públiques i les entitats ciutadanes en matèries relacionades amb l’habitatge.
 4. Impulsar i desenvolupar accions conjuntes en matèria del dret a l’habitatge digne.
 5. Acordar la constitució de grups de treball específics o puntuals per facilitar les tasques de la Taula.
 6. Treballar transversalment amb la resta d’òrgans de participació de l’Ajuntament, si s’escau.
 7. Qualsevol altra funció relacionada amb l’habitatge que sigui coherent amb la naturalesa i objectius propis d’aquesta Taula.