Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Guia per buscar i trobar pis: 4t recursos i ajudes | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Guia per buscar i trobar pis

4t - Recursos i ajudes

Deduccions al lloguer

Actualment, es pot optar a una deducció del lloguer de l’habitatge habitual en el tram autonòmic a la declaració de la renda de la qual se’n poden beneficiar les persones llogateres que compleixin amb els requisits estipulats. 

DEDUCCIÓ AUTONÒMICA CATALANA:

Els contribuents que tinguin un contracte de lloguer a Catalunya i compleixin les condicions establertes a la llei podran optar a la deducció per habitatge habitual:

Quanties i límits màxims de la deducció:

El 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual.

El límit màxim serà:

300 euros anuals, sempre que es compleixen els requisits que s'indiquen en el següent apartat.

Per poder optar a la deducció cal que et trobis en una de les situacions següents:

 • Tenir 32 o menys anys d'edat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).
 • Haver estat a l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.
 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent menys el mínim personal i familiar, suma de les caselles [0435] i [0460] menys l'import de la casella [0520] de la declaració, no superi 20.000 euros anuals.
 • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin del 10 per 100 dels rendiments nets del contribuent.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció:

 • Aquesta deducció només pot aplicar-se una vegada, amb independència que en un mateix contribuent es puguin presentar més d'una circumstància de les establertes en la lletra a) de l'apartat anterior "Requisits per a l'aplicació de la deducció".
 • Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'una deducció superior a 600 euros. D'acord amb això, si per un mateix habitatge té dret a la deducció més d'un contribuent, cada un d'ells podrà aplicar en la seva declaració l'import que s'obtingui de dividir la quantitat resultant de l'aplicació del 10 per 100 de la despesa total o el límit màxim de 600 euros, si procedeix, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

Ajuts: prestacions per al pagament del lloguer

Si ja ets titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge (compartit o no) i tens dificultats per poder pagar la renda de lloguer, és recomanable que t’informis de quines ajudes al pagament del lloguer existeixen i si en pots ser beneficiari/ària. 

Les ajudes per temes d’habitatge les pots consultar al web de la generalitat o bé a l'oficina d’habitatge de referència de la teva zona.

Cal tenir en compte que cada convocatòria d’ajuts té les seves bases i que, per tant, cal estar informat per poder determinar si hi pots optar o no.

Tot i així, hi ha alguns requisits que solen ser comuns a la majoria de convocatòries de subvencions al pagament del lloguer. Aquests són:

•    Ser titular d’un contracte de lloguer vigent.
•    Estar empadronat/da a l’habitatge en qüestió.
•    No tenir deutes de lloguer.

Les administracions públiques atorguen diversos ajuts econòmics amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge:

QUINES AJUDES EXISTEIXEN?

És recomanable que t’informis de quines ajudes al lloguer hi ha i quina d’aquestes ajudes és més convenient per a tu.

Pots consultar els requisits, terminis, convocatòries a través del web:

https://habitatge.gencat.cat Bo lloguer joves

A banda, si necessites suport o tens dubtes sobre la documentació o els tràmits a realitzar et pots dirigir a l'oficina d’habitatge del teu municipi.

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen també a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència. L’ajut està destinat a persones físiques amb deutes contrets per rebuts impagats de:

•    Rendes de lloguer
•    Quotes d’amortització de préstec hipotecari

Així com també a les persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.

Prestacions per al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats. Cada any s’obren diferents convocatòries per sol·licitar-los i se n’estableixen els requisits. Actualment disposem de les següents línies d’ajut:

 • Per les persones que complien els requisits per al manteniment del dret a obtenir, per a l’exercici 2022, les prestacions permanents per al pagament del lloguer (GLJ).
 • Concessió, en règim de concurrència competitiva de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys, corresponent a l'any 2022 (GG)
 • Concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 35 anys (MITMA)
 • Concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones menors de 35 anys (MITMA)
 • Per les persones que tinguin menys de 35 anys, siguin titulars d’un contracte de lloguer per domicili habitual i disposin d’ingressos regulars (BO JOVE)

És aconsellable verificar els requisits i terminis de les convocatòries així com les incompatibilitats d’aquestes prestacions perquè poden variar d’un any a l’altre.