Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Vivendes de Girona, SAU | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Vivendes de Girona, SAU

És una societat mercantil íntegrament municipal, que adopta la forma de societat anònima, que té com a objectiu la promoció d'habitatges de protecció oficial, tan destinats a la venda com al lloguer.

Es va constituir el dia 3 de desembre de 1990, davant del notari Enric Brancós i Nuñez. Consta inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 83, foli 87, fulla GI-1469, amb NIF A-17279621.

Per sol·licitar informació d'habitatges de protecció oficial cal que us adreceu a l'Oficina Municipal d'Habitatge.

Vivendes de Girona, SAU | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Vivendes de Girona, SAU

NIF:
A-17279621

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 473

Adreça electrònica:
vivendesdegirona@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/vivendes

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h