Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Cèdules d'habitabilitat | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Cèdules d'habitabilitat

Cèdules d’habitatge usat

Les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, per habitatges situats a la ciutat de Girona, poden presentar-se a l'Oficina Municipal d'Habitatge o a través d'internet al següent enllaç.

Documentació:

La documentació necessària per a la tramitació és la següent:

  • Certificat d'habitabilitat, segons model oficial, subscrit per un arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador, amb el visat del col·legi corresponent.
  • Còpia de la descripció registral de l'habitatge o de la consulta descriptiva de les dades cadastrals.
  • Per a més informació, dirigiu-vos a l'Oficina Municipal d'Habitatge, al carrer Pou Rodó, 4, o bé al telèfon 972 010 202, o mitjançant el web www.girona.cat/omh

FAQ Cèdules d'habitabilitat | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

FAQ. Preguntes freqüents

Per què serveix una cèdula de segona ocupació?

Per garantir el compliment dels mínims d’habitabilitat.

Puc demanar-la per a qualsevol habitatge?

No, només serveix per a habitatges existents i que no hagin sofert un canvi en les dimensions o distribució interior. Quan es tracta d’un habitatge nou, o provinent d’una segregació, o un canvi d’ús, o que se li hagi fet una gran rehabilitació, cal demanar la cèdula de 1a ocupació, a tramitar als Serveis Territorials de l’Habitatge.

És obligatori tenir la cèdula?

A partir de l’1 de gener de 2004 tots els habitatges han de disposar de la corres-ponent cèdula vigent. Les cèdules emeses abans de l’any 2004 caduquen als 10 anys; les emeses posteriorment tenen una vigència de 15 anys.

Quan és necessària la cèdula?

Per llogar o vendre un habitatge és obligatori disposar de la cèdula d'habitabilitat; també s'exigeix per efectuar el canvi de titularitat en les companyies de serveis.

Quina documentació cal aportar per tramitar-la?

Cal presentar una sol·licitud en el formulari oficial, el qual ha d’anar signat per un tècnic qualificat (arquitecte o aparellador) i amb el visat del col·legi corresponent. Per agilitzar els tràmits, es recomana aportar algun document que certifiqui la legali-tat de l’habitatge (escriptures, registre, dades cadastrals...).

Quin preu té la cèdula?

No hi ha una tarifa pels honoraris del tècnic que signa la sol·licitud, l’import pot variar entre 100 i 200 €. Pel tràmit de la sol·licitud, la Generalitat cobra una taxa de 18 €.

Quin procediment es segueix?

  1. La sol·licitud (signada pel tècnic i visada) es presenta a l’Oficina Municipal d’Habitatge.
  2. Aquesta lliurarà la taxa i una còpia amb el registre d’entrada.
  3. Es disposa de 45 dies per pagar la taxa a qualsevol oficina de "la Caixa".
  4. En un termini de 15 dies, un tècnic municipal farà una inspecció a l’habitatge per verificar-ne l’habitabilitat (hi ha un 47% de sol·licituds incorrectes).
  5. A les tres setmanes d’haver-se presentat la sol·licitud, la cèdula es podrà recollir a l’Oficina Municipal d’Habitatge, sempre que s’hagi pagat la taxa.

Quan podré disposar de la nova cèdula?

Si no hi ha cap incidència i sempre havent pagat la taxa, la cèdula es concedeix al cap de tres setmanes d’haver-se sol·licitat. 

Veure totes les respostes