Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Membres | Taula l'Habitatge | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Membres

Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge de Girona

 El Plenari de la Taula està composta per:

 1. La Presidència: El/La Alcalde/essa de Girona o regidor/a en qui delegui.
 2. Els membres del Plenari:
  • El/la regidor/a delegat/da de Drets Socials i Cooperació.
  • El/la regidor/a d’Habitatge i Eficiència Energètica.
  • Un/a representant per cada grup municipal.
  • El/la Defensor/a de la ciutadania de Girona.
  • El/la cap d’àrea de Drets Socials i Cooperació.
  • El/la cap de servei de l’Oficina Municipal d’Habitatge.
  • Un/a representant de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
  • Un/a representant del Col·legi d’Advocats de Girona. 
  • Un/a representant del Sindicat de Llogateres de Girona.
  • Un/a representant de l’associació PAH Gironès.
  • Un/a representant de Càritas.
  • Un/a representant de Creu Roja.
  • Un/a representant de la Fundació SERGI.
  • Un/a representant de la Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Girona
  • Un/a representant de l’Associació de veïns i veïnes de Santa Eugènia de Ter
  • Un/a representant de l’Associació de veïns i veïnes de Sant Narcís
  • Un/a representant de l’Associació de La Fundació Resilis
  • Un/a representant de l’Associació MIFAS
  • Un/a representant de l’Associació Multicapacitats
 3. El/la secretaria/ària.

Totes les entitats membres tenen veu i vot.

Podran assistir, amb funcions d’assessorament i d’assistència tècnica, amb veu però sense vot, persones convidades de forma permanent o puntual, que podran ser proposades pels membres del Plenari i requerides expressament per la majoria del Plenari.