Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Pla Local per l'Habitatge de Girona | OMH

Pla Local per l'Habitatge de Girona

La diagnosi del Pla Local per l’Habitatge (PLH) de Girona, realitzat per la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) de l’Ajuntament de Girona, parteix de l’anàlisi de diversos indicadors que permeten conèixer l’estat i les tendències en matèria d’habitatge de la ciutat, també en perspectiva comparada. També es descriu la situació dels diferents sectors de Girona, oferint una visió àmplia de la pluralitat de la ciutat.

RESUM EXECUTIU

Document del resum executiu i resultats de la diagonsi

Les principals evidències de la present
diagnosi es resumeixen a continuació.

  1. Existència d’una cobertura d’habitatge limitada en relació al creixement de la població
  2. Tensions entre l’oferta i la demanda en el mercat de lloguer 
  3. Escassa oferta d’habitatge destinat a polítiques socials 
  4. Elevada diversitat entre barris i sectors de Girona 
  5. Dèficit de coordinació entre els diferents municipi de l’àrea urbana 
  6. Marc territorial d’estudi: Girona i la seva àrea urbana