Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Borsa d'habitatges per al lloguer social | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Borsa d'habitatges per al lloguer social

Borsa de mediació per al lloguer social

El programa de mediació s’articula mitjançant la borsa de mediació per al lloguer social conveniada amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El conjunt de borses de mediació per al lloguer social constitueixen la Xarxa de Mediació que dona cobertura als diversos àmbits territorials de Catalunya. Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les arrendatàries, els donen confiança i vetllen pel cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència sol·licitant.

El programa de mediació per al lloguer social té per objecte incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos baixos, mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques per a les persones propietàries d’habitatges desocupats.

Les Borses han de procurar que les persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les necessitats i al nombre de membres de la unitat de convivència. També han de procurar que la renda a pagar sigui adequada al nivell d’ingressos de la unitat de convivència (30% aprox.). Aquest nivell mínim d’ingressos és bàsic per tal de garantir a les persones propietàries el pagament del lloguer per part de les persones arrendatàries.

Serveis per als llogaters

Si tens problemes perquè et lloguin un habitatge o si tens problemes per trobar un habitatge de lloguer a un preu assequible per als teus ingressos, l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona t’ofereix el servei de la Borsa d'habitatge per al lloguer social.

Què ofereix la Borsa?

La Borsa d'habitatge per al lloguer social ofereix un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.

Quin objectiu té la Borsa?

La Borsa d'habitatge per al lloguer social té com a objectius incrementar i millorar el parc d’habitatges de lloguer a preus assequibles, així com facilitar a les famílies l’accés a un habitatge d’acord amb les seves necessitats i possibilitats de pagament.

Com s’assignen els habitatges?

Des de la Borsa s’assigna l’habitatge a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, així com la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar, al mateix temps que es garanteix el seguiment de tots els contractes vigents, vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

La Borsa ofereix a les persones arrendatàries:

 • Servei gratuït de gestió, informació i assessorament durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat.
 • Tramitació, gestió i redacció del contracte d’arrendament i seguiment de la relació contractual.
 • Recerca d’un habitatge adient a les seves necessitats i possibilitats de pagament.
 • Dipòsit de les fiances estrictament obligatòries considerades a la legislació vigent amb control del compliment de retorn.
 • Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer, si es cau.

Quins són els requisits per accedir-hi?

Les persones que vulguin arrendar un pis de la Borsa:

 • Han d’estar empadronades a la ciutat de Girona.
 • Han de disposar d’ingressos suficients per tal de justificar que el preu de lloguer de l’habitatge que se’ls ofereix no suposi més del 30% dels seus ingressos.

Serveis per als propietaris

Solucions per llogar el vostre habitatge buit.

Si teniu un pis buit, què podeu fer?

Si teniu un habitatge buit i no goseu llogar-lo per por a possibles desperfectes o als problemes que podeu tenir en cas de possibles impagaments, l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona us ofereix, a través de la seva Xarxa de Mediació per al Lloguer, garanties i ajuts perquè el llogueu amb tranquil·litat.

Què us ofereix el Programa de mediació?

Mitjançant el Programa de mediació, l’Oficina Municipal d’Habitatge us busca un llogater/a i us ofereix:

 • Acompanyament gratuït en la redacció i signatura del contracte.
 • Contractes de lloguer de fins a 5 anys.
 • Assegurança gratuïta davant possibles danys.
 • Assegurança gratuïta de cobrament dels lloguers (Avalloguer).
 • Assessorament tècnic i jurídic.
 • Visites de seguiment a l’habitatge durant la vida del contracte.
 • Supervisió de la bona convivència dins la comunitat de veïnes i veïns.

Quins requisits ha de complir l’habitatge?

Per incloure el vostre habitatge en la Borsa, aquest ha de complir les següents condicions:

 • Ha d’estar ubicat a la ciutat de Girona.
 • Ha de disposar de cèdula d’habitabilitat, o estar en condicions d’obtenir-la.
 • Ha de tenir un preu per sota del de mercat, que haureu de convenir amb l’Oficina.
 • Ha d’estar buit i en disposició de lloguer d’acord amb la LAU (contracte de lloguer 5 anys).

I si el vostre habitatge requereix obres?

Des de l’Oficina realitzarem un informe sobre l’estat de l’habitatge, a partir del qual es podrà accedir a les subvencions que ofereix la Generalitat per a la rehabilitació d’habitatges.