Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge de Girona | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge de Girona

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge de Girona va néixer l'any 2012 davant la greu problemàtica que patien algunes persones de Girona per fer front als deutes en matèria d'habitatge, principalment per crèdits hipotecaris, i que tenia com a conseqüència desnonaments i processos de deteriorament de les condicions de vida de les persones i famílies afectades.

Objectiu inicial

L'objectiu inicial de la Taula va ser la coordinació de diferents agents socials i les administracions per procurar solucions efectives a la pèrdua de l'habitatge, per millorar l'accés als lloguers socials i el manteniment de l'habitatge. No obstant la situació del dret a l'habitatge a la ciutat de Girona s'ha anat fent més complexa i l'exclusió residencial ha adoptat formes diverses, fet que requereix del treball conjunt entre administracions i agents socials.

Reglament

Amb la voluntat de mantenir i enfortir el treball en xarxa a la ciutat es considera necessària i oportuna la formalització de la Taula pel Dret a l'Habitatge de Girona com a òrgan de participació que afavoreixi un espai de reflexió i debat que permeti unificar objectius i línies d'actuació entre administracions, institucions, entitats públiques i privades, professionals i agents socials pel que fa a les polítiques d'habitatge a la ciutat.

Amb aquest objectiu s'ha redactat el Reglament que ha de regir el funcionament de la Taula i que defineix els seus objectius, funcions, òrgans i composició, funcionament i règim d'adopció dels acords, el sistema d'accés i la renovació de membres i la seva vigència.

El Reglament d'Organització i Funcionament de la Taula pel Dret a l'Habitatge de Girona ha estat elaborat per un grup de treball de la Taula pel Dret a l'Habitatge fins aleshores existent i aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària celebrada el 14 de juny de 2021.