Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Ajuts per al pagament del lloguer per persones d'entre 36 i 64 anys | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ajuts per al pagament del lloguer

Per persones d’entre 36 i 64 anys (a data 26/02/2024)

Són subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial. 

Convocatòria 2024: del 15 d'abril al 10 de maig (amdós inclosos)

 

Bases 2024    Convocatòria 2024    Més informació

A qui va dirigit

  • Persones entre 36 i 64 anys (inclosos) en data de publicació de la convocatòria (pendent) que resideixen a Catalunya.
  • Titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’habitatge o habitació per domicili habitual i permanent que no superin els llindars establerts a la convocatòria.
  • Que estiguin empadronades al domicili de residència al moment de fer la sol·licitud
  • Que no tinguin deutes i puguin acreditar el pagament dels rebuts de lloguer de l’any en curs.
  • Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC).

Documentació necessària

  • Document d’identitat vigent (NIE/NIF).
  • Contracte de lloguer.
  • Rebuts de lloguer pagats fins al moment de presentació de la sol·licitud.
  • Document de titularitat bancària o model SEPA degudament signat i segellat.
  • Tota aquella altra documentació acreditativa d’acord amb els criteris de valoració i priorització (Llibre de família, certificat de discapacitat, Monoparental, família nombrosa...)

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a través del portal de la Generalitat. Per poder-les presentar per aquest canal caldrà disposar d’un certificat digital o bé d’IdCat mòbil

Per a més informació sobre el tràmit presencial trucar al 972 419 404.

Tràmit en línia. Persones entre 36 i 64 anys (a data 26/02/2024)

Models de sol·licitud i documents