Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Caixa d'eines | Girona Emprèn

Caixa d'eines

Mitjançant la “Caixa d’eines” de Girona Emprèn teniu a disposició un conjunt d’informació i recursos temàtics per aprofundir en el vostre procés emprenedoria i ampliar el vostre coneixement.

Estratègia empresarial i anàlisi del mercat

Forma jurídica

Podeu consultar la informació elaborada pels tècnics de Girona Emprèn referent a les formes jurídiques més comunes per desenvolupar una activitat empresarial.

Normativa empresa i treball autònom

Principal normativa en format original a tenir en compte per empreses i treballadors autònoms.

  • Estatut del treballador autònom
    És la norma que regula el treball de les persones físiques que realitzen de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de la direcció d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu.
  • Llei de societats de capital
    És la norma jurídica fonamental que regula el funcionament de les societats de capital a l’Estat i unifica en un mateix text legal les societats de responsabilitat limitada i les societats anònimes, entre d’altres.
  • Llei de cooperatives
    És la Llei de Catalunya que regula, protegeix i fomenta el moviment cooperatiu. 

Obertura locals comercials

Consulta els principals tràmits que s’han de realitzar per l’inici d’una activitat econòmica al teu municipi, i altra informació rellevant per l’empresa.

Qualitat a l’empresa i protecció del medi ambient

La incorporació de valors relacionats amb la sostenibilitat, l’impacte medi ambiental, o la RSC han de ser una prioritat per les empreses d’avui. Informa’t sobre les seves característiques.