Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

Ajuts Aixequem persianes | Girona Emprèn

Ajuts Aixequem Persianes

Convocatòria tancada

Què pretén el programa?

Fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. També vol millorar la cohesió social amb la creació d’un programa d'ajuts que amorteixi l'impacte que la crisi té en el si de les famílies i les persones que la pateixen.


Qui pot presentar una sol·licitud d’ajut?

Poden concórrer a la convocatòria d’ajuts Aixequem Persianes els i les titulars d’activitats econòmiques que compleixin amb els següents requisits:

No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afectades per les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits dels i les titulars de l’activitat poden ser:

 • Projectes cooperativistes
 • Persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria
 • Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors ens risc
 • Han d’estar al dia de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona, amb la Seguretat Social i amb Hisenda
 • No poden ésser perceptors d’altres ajuts pel mateix concepte

Requisits dels locals:

 • Han d’estar situats en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia o Can Gibert del Pla
 • Ha de fer com a mínim 3 mesos que estant tancats sense activitat econòmica
 • Han de ser locals oberts cara al públic
 • L’increment anual del lloguer no pot ser superior al de l’IPC de Catalunya
 • L’IBI ha d’anar a càrrec de la propietat de l’immoble

No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afectades per les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits de les activitats:

 • L’activitat ha d’estar donada d’alta
 • Han de complir com a mínim un dels següents requisits:
  • Tractar-se d’activitats cooperativistes - Tractar-se d’activitats que promocionin el talent, la creativitat i/o l’artesania
  • Que representin una complementarietat amb l’oferta del barri
  • Que reportin una aportació de valor afegit al mix comercial de la zona
  • Que no es tracti de concessions de llicències administratives
  • Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques del barri o incentivar sectors en risc
  • Les franquícies s’estudiaran en cada cas vist el caràcter d’interès economicosocial que té el programa


Tipus d’ajuts i quantia

 • Informació, orientació i assessorament tècnic per a l’anàlisi de la viabilitat i creació de l’empresa.
 • Ajuts econòmics directes, a fons perdut i fins a esgotar partida, per a l’establiment i inici de l’activitat econòmica amb un import màxim de 3.500 €:

  a) Fins a un 100% del cost de la inversió inicial amb un límit de 2.500 € per:
  • Per a l’adquisició de maquinària, utillatge, obres menors, equipament de noves tecnologies, mobiliari o altres despeses assimilades.
  • Per a inversió inicial en circulant, màxim 35%

  b) Fins a 1.000 € per fer front al cost de:
  • La taxa de llicència d’obertura
  • L’ICIO
  • La taxa d’escombraries
  • La prima d’assegurança de cobrament del lloguer
  • Sempre i quan la despesa correspongui i hagi estat pagada per la persona sol·licitant de l’ajut com a titular de l’activitat i com a màxim per la part no bonificada prevista en les ordenances fiscals.


Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini establert en la convocatòria i hauran d’estar signades pel representant legal de l’empresa. Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Les sol∙licituds es presentaran mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat) i s’hauran d’acompanyar de la documentació que s'indica a la convocatòria.


Hi col·labora:

Col·laboradorsGirona Emprèn Ajuntament de Girona API Girona Administradors de fingues girona Assiació de Comerciants de Santa Eugènia Associació de comerciants i PIMES Sant Narcís. Zona Sud - Pl. Assumpció de Girona Associació de Comerciants del barri Can Gibert del Pla de Girona Associació de comerciants i petits empresaris de Sant Narcís-sector dominiques Col.legi oficial de decoradors i dissenyadors d'interiors de Catalunya


Acció subvencionada per:

Un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball als barris” i cofinançat pel Fons Social Europeu

Un projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball als barris” i cofinançat pel Fons Social Europeu