Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ajuts a la contractació: Girona Actua | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Girona Actua

Contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones i a la implicació social del teixit econòmic local

El programa Girona Actua, dins el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, té la finalitat de la creació i estabilitat en l'ocupació, mitjançant la incorporació al mercat laboral de persones aturades o amb contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals amb especials dificultats d'inserció.

Objectius

 • Facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupació, mitjançant un treball de millora de la seva ocupabilitat.
 • Fomentar el desenvolupament econòmic local a través de l'atorgament d'ajuts econòmics a empreses i entitats.

Requisits de les persones treballadores objecte de contracte subvencionable

 • Estar empadronats/des al municipi de Girona.
 • Trobar-se en situació d'atur o amb un contracte laboral d'un màxim de 15 hores setmanals.
 • Participar en les accions per a la millora de l'ocupabilitat que gestiona el Servei Municipal d'Ocupació.
 • Formar part d'algun dels col·lectius prioritaris detallats a l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020.
 • No haver prestat serveis a l'entitat contractant amb anterioritat a la data de contractació.

Requisits de les empreses / entitats

Podran sol·licitar la subvenció les empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d'influència que:

 • Es trobin al corrent de pagaments tributaris.
 • No hagin amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments improcedents durant els tres mesos anteriors a la contractació.
 • No hagin estat sancionades en matèria d'integració laboral de persones amb disminució, relacions laborals o seguretat i salut en el treball.
 • Disposin d'un sistema d'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Compleixin amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, igualtat de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques, ajuts de mínimis i protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Les entitats, amb plantilla superior a 15 treballadors/es, que, havent participat en convocatòries anteriors, no hagin disminuït la plantilla i tinguin com a mínim el 70% dels treballadors/ores en situació laboral fixa.

Requisits de la contractació

 • Data d'alta del treballador/ora a la Seguretat Social a partir del dia 01/01/19.
 • Qualsevol modalitat de contracte laboral, a excepció dels contractes de treball en pràctiques i els fixes discontinus.
 • Durada mínima de 6 mesos.
 • Jornada completa o mínim a mitja jornada segons el conveni col·lectiu d'aplicació.
 • Condicions de contractació mínimes segons l'oferta de treball explicitada.
 • Màxim 5 contractacions subvencionades a l'any per empresa o grup empresarial.

Quantia de la subvenció

En funció de l'edat del treballador/ora, la durada del contracte i la jornada laboral, segons el quadre següent:

Edat Jornada Import mensual 6 mesos 12 mesos
16-29 anys Completa 675 € 4.050 € --
16-29 anys Parcial 450 € 2.700 € --
30-44 anys Completa 900 € 5.400 € --
30-44 anys Parcial 675 € 4.050 € --
> 45 anys Completa 900 € 5.400 € 10.800
> 45 anys Parcial 675 € 4.050 € 8.100 €

Termini:

El període de sol·licitud va finalitzar el 15 de desembre de 2019

Logos Ajuntament

 • Ajuntament de Girona