Header: Girona emprèn

Girona Emprèn

Ruta de navegació

Subvencions TIC 2022

Subvencions per a finançar iniciatives d'associacions per la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció per finançar iniciatives realitzades per associacions de Girona representatives del sector de les tecnologies digitals, que tinguin com a objectiu la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona com a element de competitivitat i innovació.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de la convocatòria 2022,

Resolució i justificació

Resolució definitiva

La resolució definitiva es publicarà al tauler electrònic d'anuncis i en aquesta pàgina web.

Termini i forma de justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada, en funció de l’estat de les activitats objecte de subvenció en el termini màxim de:

 • Per a activitats no finalitzades, tres mesos a comptar des de la data de finalització de les activitats subvencionades i com a màxim el 31 de març de l’any següent al període elegible.
 • Per a aquelles activitats ja finalitzades i executades, tres mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de la subvenció.

Aquesta justificació es presentarà per l’associació beneficiària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a https://seu.girona.cat i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà:

 1. La memòria descriptiva de les activitats realitzades, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
 2. Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 RLGS. En la seva confecció s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:
  • S’haurà de justificar, com a mínim, una despesa per un import igual al del cost total de l’acció d’acord amb el pressupost presentat a la sol·licitud de subvenció.
  • S’haurà d’indicar la relació de despeses i inversions del total de l’activitat i les desviacions en relació al pressupost previst.
  • Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada durant el període d’execució i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. S’acceptaran factures emeses amb mitjans electrònics, però no factures proforma. Caldrà presentar la documentació acreditativa dels pagaments.
  • Ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat i la seva procedència. Les entitats beneficiàries hauran de comunicar l’obtenció de qualsevol subvenció pública o aportació privada concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

Tràmit de justificació
Resolució definitiva 2022
Resolució 2021

Text previ a logos Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball - UE Fons Social Europeu

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball - UE Fons Social Europeu

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
 • UE. Fons Social Europeu