Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell (títol) | Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell

Menú de navegació

Criteris per obtenir l'autorització per accedir al Barri Vell | Mobilitat i Via Pública

Criteris per obtenir l'autorització per accedir al Barri Vell

Àmbit de circulació restringida al Barri Vell

L’àmbit del Barri Vell és la zona de vianants delimitada per: passeig de la Muralla (Entre passeig Reina Joana i plaça Catalunya), plaça Catalunya, Riu Onyar, entre plaça Catalunya i plaça de Sant Feliu, carrer Transfigueres, pujada Rei Martí i Riu Galligans fins enllaçar amb el passeig Reina Joana.

El Barri Vell és zona prioritària per a vianants i es restringeix la circulació i l’estacionament de vehicles, degut a la manca d’espai per estacionar els vehicles i pel caràcter comercial de la zona.

Les condicions que regulen la circulació i l’estacionament en el Barri Vell, se senyalitzen a l’entrada i a la sortida de l’àmbit anteriorment definit, sense perjudici que l’Ajuntament hi instal·li elements mòbils com pilones, barreres o tanques practicables que impedeixin o restringeixin l’accés i la circulació de vehicles.

Circulació pel Barri Vell | Mobilitat i Via Pública

Circular pel Barri Vell

Als accessos al Barri Vell hi ha senyalitzades les condicions de circulació i estacionament:

 • Zona de prioritat de vianants
 • Només poden circular els vehicles a motor autoritzats
 • La velocitat màxima de circulació és de 20km/h
 • Només es pot estacionar en les zones senyalitzades
 • Els vehicles de més de 6tn no poden circular, llevat que disposin d’autorització

Estacionar al Barri Vell

Les zones d’aparcament del Barri Vell estan senyalitzades i no és permès estacionar fora d’aquestes zones delimitades.

Si cerqueu per nom de carrer i activeu la capa “Aparcaments Barri Vell” podreu visualitzar les places d’aparcament properes.

Només hi poden estacionar els vehicles que disposin de l’acreditació d’estacionament al Barri Vell que s’ha de col·locar a la part inferior esquerra de l’interior del parabrisa del vehicle de manera que sigui visible des de l’exterior (art. 33 OMC).

Aquesta acreditació identifica els vehicles de les persones residents al Barri Vell i habilita el vehicle que l’exhibeix a estacionar només als llocs senyalitzats amb aquest senyal:

Control fotogràfic d'accés al Barri Vell

L’any 2007 es va instal·lar el control d’accés al Barri Vell per plaça Catalunya mitjançant una càmera fotogràfica que enregistra la matrícula de tots els vehicles que hi accedeixen durant les 24 hores tots els dies de l’any.

Així doncs, per accedir al Barri Vell de Girona es distingeixen dos grups de vehicles:

 • Vehicles que per accedir a un domicili necessàriament han de passar per la plaça Catalunya.
 • Vehicles que per accedir a un domicili NO necessàriament han de passar per la plaça Catalunya.

Relació de carrersLa relació de carrers del Barri Vell als quals s’ha d’accedir necessàriament per la plaça Catalunya i, per tant, es requereix autorització per a circular-hi és la següent:

Abeuradors, Albereda, Alemanys, Apòstols pl, Arc, Argenteria, Auriga, Auriga trv, Ballesteries, Beates, Banyoles, Beates, Bell-lloc pl, Bellmirall, Besadó, Bonaventura Carreras i Peralta, Bisbe Cartanyà, Calderers, Castanyes pl, Catedral pj, Catedral pl, Ciutadans, Claveria, Correu Vell pl, Cort-reial, Croada, Cúndaro, Dr. Miquel Oliva i Prat, Escola Pia, Federico Fellini pl, Ferrándiz i Bellés, Ferreries Velles, Ferran El Catòlic, Força, Francesc Samsó, General Fournàs, Germans Busquets, Guillem Minali, Institut Vell pl, Joaquim Pla i Cargol, Jurats pl, Llebre, Mora, Lledoners pl, Llibertat rbla, Lluís Batlle I Prats, Manaies, Maria Gay i Turbau, Mercaders, Mercè pj, Miquel Gómez ptge, Neu, Nou del Teatre, Oli pl, Olles pl, Pallol pl, Peixateries Velles, Pere de Rocaberti, Pere Sacoma pl, Pont de Pedra pj, Portal Nou, Portal Nou trv, Raïms pl, Rei Martí pj, Sac, Sacsismort, Sant Domènec pj, Sant Feliu pj, Sant Josep, Sant Josep pl, Sant Llorenç, Sant Martí pj, Talarn, Vern, Vi pl, Voltes d’en Rosés i Portal de la Barca números 10, 12 i 15.

Càrrega i descàrrega de vehicles comercials

El vehicle que disposi de disc horari de càrrega i descàrrega a la ciutat de Girona té accés al Barri Vell durant l'horari de càrrega i descàrrega, de 7 a 12 hores del matí, de dilluns a divendres (feiners), excepte al carrer Argenteria i a la rambla Llibertat que l’horari d’accés per a càrrega i descàrrega és fins a les 11 hores.

Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran en les zones senyalitzades per aquest efecte i la durada màxima permesa és de 30 minuts.

El vehicle que disposi de disc horari obligatori per a càrrega i descàrrega no pot entrar en cap cas al Barri Vell fora de l'horari establert per a la càrrega i descàrrega. Si és imprescindible accedir-hi fora de l'horari establert, ha de tramitar una autorització d’ocupació de via pública al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona.

Els vehicles que no disposin del disc horari obligatori per a la càrrega i descàrrega de mercaderies han de tramitar una autorització d’ocupació de via pública al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona.

Limitacions d’accés a la plaça de la Catedral, pujada de la Catedral i plaça dels Lledoners

L’accés amb vehicle a la plaça de la Catedral, pujada de la Catedral i plaça dels Lledoners, s’ha de fer per la pujada de Sant Feliu i sortir pel carrer dels Alemanys i plaça de Sant Domènec. Cal tenir en compte les limitacions següents:

 • Les furgonetes, furgons i camions de fins a 3.500 kg, han d’accedir per la pujada de Sant Feliu i sortir pel carrer dels Alemanys.
  Els conductors de vehicles amb transformacions en l’amplada de la caixa de càrrega hauran de revisar la fitxa tècnica de vehicle, atès que  l’amplada màxima de pas és de 2,35m. Si aquests vehicles tenen rellotge de CiD hauran de descarregar des de les zones habilitades per a càrrega i descàrrega del carrer dels Calderers, carrer de Jaume Pons i Martí o bé passeig de José Canalejas
 • Els vehicles d’entre 3.500 kg i 6 Tn no poden circular fins a la  plaça de la Catedral. Així doncs, si tenen rellotge de CiD hauran de descarregar des de les zones habilitades per a càrrega i descàrrega del carrer dels Calderers, carrer de Jaume Pons i Martí o bé passeig de José Canalejas . Els vehicles que hagin d’accedir per obres o mudances hauran de demanar l’autorització per ocupació de la via pública per registre electrònic.
 • Els camions de més de 6Tn no poden circular pel Barri Vell, excepte els que hagin d’accedir per obres o mudances que hauran de demanar  l’autorització per ocupació de la via pública per registre electrònic.

Qui i com obtenir l'autorització per accedir al Barri Vell | Mobilitat i Via Pública

Qui i com s'autoritza l'accés i l'estacionament al Barri Vell

1. Persona resident al Barri Vell

 1. La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s'ha d'accedir per la plaça Catalunya i titular del vehicle que pagui l'IVTM a Girona té accés al Barri Vell sense sol·licitar autorització. La matrícula del vehicle és enregistrada automàticament i es manté mentre no es modifiqui l’empadronament ni el municipi on s’ingressa l’IVTM.

  La sol.licitud de l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial, i només per a persones físiques, a qualsevol de les Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que a la següent adreça estan indicades www.girona.cat/oamr. Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.
 2. La persona empadronada en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i que no pagui l’IVTM a Girona ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar amb aquesta la següent documentació:
  • Permís de circulació del vehicle.
  • Assegurança on hi consti com a conductor habitual, en cas que no sigui titular del vehicle.

  L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 2 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

  La sol.licitud de l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial, i només per a persones físiques, a qualsevol de les Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que a la següent adreça estan indicades www.girona.cat/oamr. Aquest distintiu té validesa per a 2 anys.

2. Persona amb habitatge o local comercial en propietat al Barri Vell

La persona no empadronada i propietària d’un habitatge o local comercial situat en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària de vehicle ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

 • Permís de circulació del vehicle, en cas d’ingressar l'IVTM en un altre municipi.
 • Assegurança on hi consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

La sol·licitud de l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial, i només per a persones físiques, a qualsevol de les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que a la següent adreça estan indicades www.girona.cat/oamr. Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.

3. Persona amb habitatge o local comercial en lloguer al Barri Vell

La persona no empadronada i llogatera d’un habitatge o local comercial en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya i propietària del vehicle ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

 • Contracte del lloguer de l'immoble.
 • Comprovant del rebut de pagament de lloguer del darrer mes, en cas que el contracte superi 3 mesos d’antiguitat, permís de circulació del vehicle, en cas d’ingressar l'IVTM en un altre municipi.
 • Assegurança on hi consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 2 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

La sol·licitud de l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial, i només per a persones físiques, a qualsevol de les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que a la següent adreça estan indicades www.girona.cat/oamr. Aquest distintiu té validesa per a 2 anys.

4. Persones amb pàrquing dins del Barri Vell

 1. La persona propietària d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’hagi d’accedir per la plaça Catalunya ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:
  • Títol de la propietat.
  • Document que acrediti el pagament de l’IBI repercutit per l’administrador de finques, en cas que la data de formalització del contracte sigui anterior a 1 any.
  • Permís de circulació del vehicle, en cas d’ingressar l'IVTM en un altre municipi.
  • Assegurança on el sol·licitant consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

  Si l’aparcament en propietat és amb divisió horitzontal, no és necessari presentar documentació annexa al tràmit per a la sol·licitud per circular pel Barri Vell.

  L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

  La persona propietària d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’hagi d’accedir per la plaça Catalunya no pot obtenir l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell.

 2. La persona llogatera d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’ha d’accedir per la plaça Catalunya ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:
  • Contracte de lloguer de l’immoble.
  • Comprovant del rebut de pagament de la darrera mensualitat, en cas que la data de formalització del contracte sigui anterior a 1 any.
  • Permís de circulació del vehicle, en cas d’ingressar l'IVTM en un altre municipi.
  • Assegurança on el sol·licitant consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

  L’autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 2 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

  La persona llogatera d’un pàrquing situat en un carrer al qual necessàriament s’hagi d’accedir per la plaça Catalunya no pot obtenir l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell.

5. Persona amb familiar resident al Barri Vell

 1. La persona que sigui pare o mare d'un/a menor que visqui en un carrer al qual necessàriament s'ha d'accedir per la plaça Catalunya i propietària de vehicle ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:
  • Nom, cognoms i adreça del menor.
  • Permís de circulació del Vehicle, en cas d'ingressar el IVTM en un altre municipi.
  • Assegurança on el sol·licitant consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

  L'autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

  La sol·licitud de l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial, i només per a persones físiques, a qualsevol de les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que a la següent adreça estan indicades www.girona.cat/oamr. Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.

 2. Els familiars directes de la persona d'edat avançada que visqui en un carrer al qual necessàriament s'ha d'accedir per la plaça Catalunya, ha de tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:
  • Document justificatiu de l'adreça de residència de la persona resident al Barri Vell.
  • Autorització signada de la persona resident.
  • Permís de circulació del Vehicle, en cas d'ingressar l'IVTM en un altre municipi.
  • Assegurança on el sol·licitant consti com a conductor habitual, en cas de no ser el titular del vehicle.

  L'autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 4 anys. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

  La sol·licitud de l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial, i només per a persones físiques, a qualsevol de les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que a la següent adreça estan indicades www.girona.cat/oamr Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.

Client d'establiment turístic al Barri Vell

 1. La persona que s'allotgi en un Hotel al Barri Vell no ha de sol·licitar autorització per a circular pel Barri Vell, atès que l'accés als hotels no s'ha re realitzar necessàriament per la plaça Catalunya.

  Les activitats hoteleres poden sol·licitar l'Acreditació d'Estacionament al Barri Vell per allotjaments turístics, que s'estudiarà en cada cas per determinar la viabilitat en funció del balanç entre el nombre de places d'aparcament a la via pública i els vehicles residents amb autorització en l'àmbit immediat de l'establiment.
 2. La persona que pernocti en altres allotjaments turístics amb places d'aparcament privades pot sol·licitar l'autorització per a circular pel Barri Vell per la Bústia d'Avisos i presentar la següent documentació:
  • Contracte de lloguer la plaça d'estacionament.
  • Comprovant del rebut de pagament del darrer mes, només per a renovacions.

  L'autorització per a circular pel Barri Vell té validesa per 15 dies. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

  La persona que contracta un allotjament turístic no pot obtenir l'Acreditació d'Estacionament al Barri Vell.

Vehicle d'empresa constructora

El titular del contracte d'obra al Barri Vell pot sol·licitar permís de circulació pel Barri Vell pel vehicle que no siguin turisme destinat a subministrament de material. Cal tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell especificant el número de llicència d'obra i presentar la següent documentació:

 • Permís de circulació de vehicles que no siguin turismes destinats a subministraments de materials.
 • L'autorització tindrà un període limitat. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

Aquesta autorització només permet realitzar una parada en un lloc proper a l'obra i descarregar materials, eines i utillatges de poc pes. Per a realitzar càrregues i descàrregues de la resta de materials cal sol·licitar un permís específic d'ocupació de via pública.

Accés general

La gent en general pot accedir al Barri Vell tres vegades durant un trimestre natural, però no és permès l'estacionament.

En cas de circular pel Barri Vell més de tres vegades, de forma automàtica es tramita una denúncia per infracció per no respectar el senyal de circulació prohibida.

La persona usuària que necessiti accedir al Barri Vell, amb motiu justificat, pot tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i justificar degudament el motiu pel qual requereix l'autorització.

Persona amb mobilitat reduïda

La persona amb mobilitat reduïda que disposi de Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda pot tramitar la sol·licitud per circular pel Barri Vell i presentar la següent documentació:

 • Fotocòpia de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (ambdues cares).
 • Permís de circulació del vehicle vinculat a la targeta.

L'autorització per a circular pel Barri Vell té mateixa validesa que la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Passat aquest termini, el titular haurà de renovar la sol·licitud i presentar de nou la documentació que se sol·licita en el tràmit.

Persona familiar resident en centre assistencial del Barri Vell

La persona familiar d'un/a resident o usuari del centre de dia Maria Gay o Butinyanes i propietària d'un vehicle ha de comunicar al centre la matrícula, marca i model del vehicle. El centre ha de sol·licitar mitjançant la "Bústia d'Avisos" l'accés del vehicle al Barri Vell. Se li autoritzarà el dret d'accés al Barri Vell durant les 24 hores i per una periodicitat de 4 anys.

Altres supòsits per autoritzar l'accés i l'aparcament al Barri Vell

En el document annex es descriuen altres supòsits en els quals es pot sol·licitar accés o aparcament al Barri Vell.