Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Beca Josep Pallach. 19a convocatòria

Beca Josep Pallach. 19a convocatòria

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes d’innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Termini de justificació: 30 d’octubre de 2024. 

Resolució i justificació

Acceptació de la beca

Una vegada comunicada la concessió de la beca, caldrà l’acceptació expressa per part de l'interessat d’acord amb el model d'acceptació i comunicar les dades bancàries mitjançant la fitxa de creditors, proveïdors de l’Ajuntament.

En el cas dels equips que no siguin una entitat constituïda legalment, amb NIF o CIF propi caldrà indicar les dades bancàries de cadascun dels membres.

Justificació

S’entendrà com a justificació el lliurament dels materials didàctics generats amb antelació suficient per garantir l’edició digital definitiva prevista el dia 30 d’octubre de 2024. 

Resolució 2023