Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Comissió tècnica d'absentisme de ciutat | Educació

Comissions d'absentisme de la ciutat

Circuit de coordinació per a la comunicació de casos a la comissió tècnica d'absentisme

Per tal que un cas sigui tractat per la Comissió Tècnica d’Absentisme, cal que tots els agents possibles hagin intervingut (centre educatiu, TIS, SBAS, EAP...).

Una vegada plantejades les actuacions per part dels diferents agents, i donada la seva manca d’efectivitat en la millora de l’assistència de l’alumnat, el centre educatiu entra el cas per registre electrònic informant de les diferents accions que s’han desenvolupat en relació amb l’alumnat.


Els passos a seguir, es concreten en:

 1. Iniciar un tràmit genèric al registre electrònic de l’Ajuntament a través del següent enllaç.
 2. Adjuntar el Pla d’Actuació Individual (PAI) de l’alumne/a on es descriuen totes les intervencions que s’han fet en relació amb les accions de millora d’absentisme de l’alumnat. En aquells casos que la Comissió Tècnica d’Absentisme consideri que el cas s’ha de derivar a altres institucions, se sol·licitarà documentació complementària en relació amb l’alumnat.

De forma paral·lela, el centre educatiu ha d’enviar una carta informant a la família del trasllat del cas a la Comissió Tècnica d’Absentisme.

Comissió tècnica d'absentisme de ciutat

És l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar a nivell de ciutat.   

En formen part:

 • Ajuntament de Girona:
  • Servei d’Educació
  • Serveis Socials
  • EAIA
  • Policia Municipal
  • Serveis Jurídics
 • Departament d’Educació:
  • EAP
  • Inspecció
  • Direcció de Centres Educatius
 • Mossos d’Esquadra/Oficina de Relacions amb la Comunitat

Objectius generals de la Comissió:

 • Sensibilitzar i dinamitzar tots els agents implicats de la importància de l’èxit escolar com a factor de cohesió social.
 • Recollir i canalitzar les necessitats i les propostes de millora que arribin a la comissió des dels centres.
 • Valorar i tractar les situacions d’absentisme enviats a la Comissió pels centres educatius.
 • Recollir, analitzar i dimensionar les situacions d’absentisme escolar detectades a l’espai públic i fer propostes d’actuacions d’intervenció regulars o esporàdiques segons es consideri oportú amb coordinació amb entitats, serveis i cossos policials.
 • Recollir i difondre experiències de bones pràctiques.
 • Informar els òrgans i les institucions competents, quan així s’acordi.
 • Analitzar, dimensionar i fer el seguiment de les dades d’absentisme.
 • Establir el Pla d’actuació sobre l’absentisme escolar.
 • Coordinar-se amb la Comissió per la Mediació i convivència Educativa de Girona.

Comissió institucional d'absentisme de ciutat

En formen part:

 • Ajuntament de Girona:
  • Alcalde
  • Regidora d’Educació
  • Regidor d'Esports i Joventut
  • Regidor d'Hisenda, Convivència i Seguretat
  • Regidora d'Igualtat i Justícia Social
  • Regidora de Ciutat que Cuida
  • Regidora de Salut i Benestar Emocional
 • Departament d’Educació:
  • Director de Serveis Territorials a Girona
 • Departament de Drets socials
  • Directora de Serveis Territorials a Girona
 • Departament d'Interior
  • Director de Serveis Territorials a Girona
 • Fiscalia Provincial a Girona
 • Membres de la Comissió Tècnica d'Absentisme

Objectius generals de la Comissió:

 • Conèixer la situació del compliment de l’escolaritat obligatòria a la ciutat.
 • Coordinar les administracions concurrents en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
 • Elaborar i aprovar els circuits i el protocol utilitzat en la prevenció, la detecció i el tractament de l’absentisme i de les situacions de risc que se’n deriven.
 • Garantir que les actuacions plantejades es realitzin des d’una perspectiva global, continuada i constant.
 • Donar suport als plans de tractament de l’absentisme escolar dels centres educatius de la ciutat.
 • Dinamitzar i sensibilitzar tots els agents de la ciutat sobre la importància de l’èxit escolar com a factor de cohesió social.

Comissions d'absentisme de la ciutat (documents adjunts) | Educació

Memòries de la Comissió Tècnica d'Absentisme

Memòria curs 2022-23

Memòria curs 2021-22

Plans de Treball de la Comissió Tècnica d’Absentisme

Pla de treball curs 2023-24

Pla de treball curs 2022-23

Presentació memòria i pla de treball Comissió Tècnica d'Absentisme | Educació