Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Absentisme escolar | Educació

Absentisme escolar

L’absentisme escolar és un problema educatiu i social, que es produeix quan un menor en edat d’escolarització obligatòria (6-16 anys) no assisteix a classe o ho fa irregularment.

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència, en l’article 157d, estableix com una infracció el no procurar que el menor en edat d'escolarització assisteixi al centre escolar quan disposa de plaça i sense causa que ho justifiqui.

El municipi té la competència de participació en la vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria, reconeguda a la legislació de règim local i a la Llei d’Educació de Catalunya. El protocol d’absentisme, les comissions d’absentisme i el programa d’absentisme són les eines principals de l’Ajuntament de Girona per vetllar per l’escolarització dels menors.