Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Pla per a l'equitat educativa a Girona | Educació

Pla per a l'equitat educativa a Girona

La segregació escolar és la distribució desigual d’alumnat entre els centres educatius d’un territori. Aquests desequilibris provoquen en una mateixa zona l’existència de centres amb una composició social més desfavorida que d’altres, i també, una composició social més desfavorida que la del propi entorn. La segregació escolar a Catalunya és un problema molt seriós, amb un dels índex de segregació més alts d’Europa. Cal afrontar de forma activa i transversal aquest problema per part de les diferents institucions, entitats i la pròpia ciutadania. Tothom s’ha d’implicar i ser partícip en la seva eradicació.

L’equitat en educació es basa en que les persones rebin un determinat suport en funció de les seves necessitats, afavorint la igualtat d’oportunitats educatives i formatives. El marc normatiu actual, el Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya, el Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar i les orientacions procedents del Departament d’Educació, incentiven un desplegament de mesures efectives per l’equitat educativa i la lluita contra la segregació.

El present pla neix amb la voluntat d’establir accions concretes, aterrant de forma més pràctica i detallada les mesures proposades pel Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar. Es planteja aquest document com un recull d’actuacions objectives i avaluables al llarg del temps, per tal de valorar l’impacte que puguin tenir al territori en diversos aspectes en els anys d’implementació del pla.

    

 

 

Adhereix-te al Pla a títol individual          Adhereix-te al Pla com a entitat/organització/institució

 

Presentació del primer informe de seguiment - Curs 2021-22

Dilluns 23 de gener de 2023, a les 18 h, al teatre de l'Institut Jaume Vicens Vives

Nota de premsa Agenda

 

Acte de presentació del Pla

Dijous 9 de juny de 2022, a les 18 h, a l'Auditori Josep Irla de Girona

Nota de premsa Agenda

 

Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar

Enllaç al pacte