Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Pla per a l'equitat educativa a Girona | Educació

Pla per a l'equitat educativa a Girona

La segregació escolar és la distribució desigual d’alumnat entre els centres educatius d’un territori. Aquests desequilibris provoquen en una mateixa zona l’existència de centres amb una composició social més desfavorida que d’altres, i també, una composició social més desfavorida que la del propi entorn. La segregació escolar a Catalunya és un problema molt seriós, amb un dels índex de segregació més alts d’Europa. Cal afrontar de forma activa i transversal aquest problema per part de les diferents institucions, entitats i la pròpia ciutadania. Tothom s’ha d’implicar i ser partícip en la seva eradicació.

L’equitat en educació es basa en que les persones rebin un determinat suport en funció de les seves necessitats, afavorint la igualtat d’oportunitats educatives i formatives. El marc normatiu actual, el Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya, el Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar i les orientacions procedents del Departament d’Educació, incentiven un desplegament de mesures efectives per l’equitat educativa i la lluita contra la segregació.

El present pla neix amb la voluntat d’establir accions concretes, aterrant de forma més pràctica i detallada les mesures proposades pel Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar. Es planteja aquest document com un recull d’actuacions objectives i avaluables al llarg del temps, per tal de valorar l’impacte que puguin tenir al territori en diversos aspectes en els anys d’implementació del pla.

Pla per a l'equitat educativa a Girona (menú botons) | Educació

 

Pla per a l'equitat educativa a Girona (2) | Educació

Adhereix-te al Pla a títol individual          Adhereix-te al Pla com a entitat/organització/institució

Per tal de difondre el Pla i donar a conèixer els avenços aconseguits s'han organitzat algunes sessions obertes a la comunitat educativa i a la ciutadania:

  • El 9 de juny de 2022, a l'Auditori Josep Irla de Girona, es va fer la presentació del Pla - Nota de Premsa
  • El 23 de gener de 2023, a l'Institut Jaume Vicens Vives, va tenir lloc la presentació del primer informe de seguiment relatiu al curs 2021-2022 - Nota de premsa
  • El 13 de febrer de 2024, a l'Escola Bell-lloc, es va fer públic el segon informe de seguiment relatiu al curs 2022-2023

 

Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar

Enllaç al pacte