Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Protocol d'absentisme | Educació

Protocol d'absentisme

El protocol d’absentisme va ser creat el 2010 per la Comissió Tècnica d’Absentisme, la qual té representació de tots els organismes de la ciutat que directament o indirectament tenen competències en aquesta qüestió. L’última actualització es va fer l’any 2015 i durant aquest curs 2023-2024 la Comissió ha assumit el compromís de tornar-lo a actualitzar.

La finalitat d’aquest document és establir un marc de referència per concretar i desplegar les actuacions a realitzar pels professionals implicats en l’abordatge de l’absentisme escolar. Així mateix, estableix les estructures bàsiques de coordinació en els diferents nivells del territori, a fi de garantir la permanència i la continuïtat amb èxit de tot l’alumnat en els centres educatius, especialment de l’alumnat que pertany als col·lectius socioculturalment més febles.

Protocol d'absentisme

Infografia protocol d'absentisme

Absentisme - títol protocol absentisme | Educació

Comissió d’absentisme
del centre educatiu

Comissions d'absentisme (baner) | Educació

Comissió d'absentisme (arxiu adjunt) | Educació

Referent d'absentisme | Educació

Referent d'absentisme
del centre educatiu