Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada. Curs 2022-2023

Resolució

Subvenció adreçada als tutors legals d'infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic clínic de pluridiscapacitat o trastorns del desenvolupament severs, residents a la ciutat de Girona, els fills/es dels quals precisen d’atenció especialitzada per al seu procés d’escolarització en el primer cicle d’infantil.

Beca Josep Pallach. 19a convocatòria

Convocatòria tancada

L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes d’innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Activa el teu pati. Curs 2023-2024

Resolució

Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 2 de les bases que vol promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius.

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2023-2024

Resolució

Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 1 de les bases que vol facilitar la participació a les sortides o el material escolar als alumnes que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Activa el teu projecte. Curs 2023-2024

Resolució

Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 4 de les bases que vol donar suport a nous projectes educatius dels centres.

Beca Girona Premi d'Europa 2023

Resolució

L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

Desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2023-2024

Termini obert

Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 3 de les bases per facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el curs escolar de la convocatòria.

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius. Curs 2023-2024

Termini obert

Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 5 de les bases i tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona 2023

Convocatòria tancada

El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d’àmbit local. Aquest premi és una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, que pretén fomentar els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i impulsar la generació d’idees que contribueixin a respondre a les necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis per al desenvolupament socioeconòmic del territori.