Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Actes de la Taula Local de Planificació (antiga Taula Mixta de Planificació) i de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa

Actes de la Taula Local de Planificació (antiga Taula Mixta de Planificació) i de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa

La funció principal de la Taula Local de Planificació és fer propostes a l'òrgan competent del Departament d'Educació en matèria de programació de l'oferta educativa

El Departament d'Educació acorda amb l’Ajuntament de Girona constituir la Taula Local de Planificació amb les funcions que determina el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. La Taula Mixta de Planificació queda substituïda per la Taula Local de Planificació.

Entre els aspectes més rellevants per analitzar hi ha:

  • La programació anual de l'oferta educativa al segon cicle de l'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat en els centres del Servei d'Educació de Catalunya del municipi.
  • L'ampliació, reducció, creació, supressió o fusió de centres de titularitat pública.
  • L'adopció de les mesures específiques per fomentar l'equitat escolar i la cohesió social que s'estableixen com a mitjà de reducció de la segregació escolar en el municipi.
  • La delimitació de les zones educatives
  • Les adscripcions entre centres

La Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa és un òrgan a través del qual es garanteix la participació dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l'oferta educativa. Es crea en tots els municipis o zones en què s'hagin constituït taules locals de planificació.

Per donar compliment a la normativa, es recull en actes els acords adoptats a cada reunió de la Taula Local de Planificació i de la Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa. Els serveis territorials del Departament d’Educació i l’Ajuntament de Girona publiquen les actes amb els acords a les seves respectives webs.