Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Curs 2022-2023 Escolarització infantil i primària

Escolarització. Infantil, Primària i Secundària Obligatòria

Curs 2024-2025 | Educació

Curs 2024-2025

Preinscripció i matrícula

Preinscripció:

  • Educació infantil (segon cicle) i primària: del 6 al 20 de març de 2024
  • Educació Secundària Obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024

Matrícula

  • Educació infantil (segon cicle), educació primària i Educació Secundària Obligatòria: del 18 al 26 de juny de 2024

Zonificació escolar d'Infantil i Primària curs 2024-2025

Mapa de zones d'infantil i primària  Llistat de carrers

Zonificació escolar de Secundària 2024-2025

Mapa de zones de secundària Llistat de carrers

Quadre d'adscripcions  Adscripcions (Departament d’Educació)

Preinscripcio.gencat.cat

Calendari de preinscripció i matrícula del curs 2024-25 (baner) | Educació

Baner preinscripció infantil i primària curs 2024-25 | Educació

Baner preinscripció secundària | Educació

Baner Cercador i mapa de zones escolars curs 2024-25 | Educació

Baner accés infantil 3 | Educació

Baner pas 6e-ESO curs 2023-24 | Educació

Preinscripcions infantil, primària i secundària (vídeo) | Educació

Admissió al llarg del curs (matrícula viva)

Curs 2023-2024

Admissió al llarg del curs (matrícula viva)

En el marc de les vacants disponibles, les comissions de garanties d'admissió atenen les sol·licituds d'admissió presentades amb posterioritat a l'inici del curs escolar només si resulten acreditats alguns dels supòsits següents:

  • Alumnat no escolaritzat a Catalunya o canvi de residència d'un altre municipi a la ciutat de Girona
  • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar
  • Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre
  • Inici d'una mesura d'acolliment

La comissió de garanties d'admissió del territori de residència s'encarrega d'analitzar la sol·licitud i determina l'assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars, les preferències de la família, l'equilibri en la distribució de l'alumnat i la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques que s'hagi determinat per als centres educatius de la zona.

Zonificació curs 2023-2024 | Escolarització | Educació

Zonificació escolar d'Infantil i Primària curs 2023-2024

Zonificació escolar de Secundària 2023-2024 | Educació

Zonificació escolar de Secundària 2023-2024

Preinscripció i matriculació (enllaç gene) | Educació

Preinscripció i matriculació - Normativa | Educació

Normativa

  • Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.
  • Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
  • DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (en allò que la regulació del nou Decret no entra encara en vigor).