Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Projecte educatiu de ciutat (PEC) | Educació

Projecte educatiu de ciutat (PEC)

Girona va signar la Carta de Ciutats Educadores el mes de novembre de 1990 i, amb aquesta acció, va optar per entendre l’educació com un procés integral que ha d’implicar a tota la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicle vital.

L’educació va més enllà de l’escola i s’entén que qualsevol ciutadà està permanentment en disposició de donar i rebre impulsos educatius.

Un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) és una eina de planificació que ha de servir per definir, amb la participació de la ciutadania, les línies prioritàries de l’educació en un territori entenent aquesta com un procés d’aprenentatge al llarg de la vida.