Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Pla municipal d'igualtat 2016-2019 | Dones, feminisme i diversitat sexual

Pla municipal d'igualtat

Des de l’any 1999 l’Ajuntament de Girona vetlla per la igualtat de gèneres. A cada un dels mandats s’ha aprovat un pla d’igualtat per a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes, segons la Llei 17/2015 de 21 de juliol. 

Actualment, l’Equip de Polítiques de Gènere i LGTBI està redactant el que serà el sisè pla d’igualtat de la ciutat de Girona, que incorporarà la perspectiva LGBTI donat que les violències masclistes i LGTBI-fòbiques responen a la mateixa lògica i s’emparen sota el sistema que defensa el paràmetre universal masculí, heterosexual i cisgènere.

Per això considerem fonamental ampliar la mirada i incorporar també aquest tipus de violències.  

En aquest Pla, s’apel·larà a més de la ja esmentada Llei 17/2015, també a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i a la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI.