Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Ruta de navegació

Reglament i direcció política | Pla d'igualtat | Dones, feminisme i diversitat sexual

Reglament i direcció política

Des de 1999 l’Ajuntament de Girona té unes polítiques explicites d’igualtat de gènere, entre homes i dones. S’han planificat a través d’un pla de gènere a cada mandat. Actualment, amb el desplegament a l’acció municipal de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, es disposa d’un Reglament de polítiques d’igualtat de gènere. En funció d’aquest, una Direcció de Gènere impulsa la transversalització de les polítiques de gènere a tota l’organització municipal, i les seves diferents àrees despleguen plans de gènere propis.

Direcció de gènere:

Lluc Salellas i Vilar, alcalde de Girona

Amy Sabaly Balde, regidora d'Igualtat i Justícia Social