Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Ruta de navegació

Píndoles formatives en perspectiva de gènere i LGTBI+ | Igualtat

Píndoles formatives en perspectiva de gènere i LGTBI+

Mirades des de la diversitat afectiva, sexual i de gènere:

 • Píndola 1. Prevenim les violències masclistes i LGTBI-fòbiques
 • Píndola 2. Comuniquem de forma inclusiva, lliure d’estereotips i prejudicis
 • Píndola 3. Incorporem la perspectiva de gènere en el disseny de programacions i projectes, i en la gestió dels equipaments i les entitats de la ciutat

Píndoles formatives a mida per a professionals de les diferents àrees, serveis, entitats o equipaments de la ciutat de Girona.

A quin s’adreça?

 • Entitats de la ciutat (AFA, cooperació, culturals, educatives, esportives, gent gran, juvenils, mediambientals, oci i lleure, veïnals...)
 • Professorat i PAS de centres educatius

Quina durada té? 

Cada píndola té una durada mínima de 2 hores ampliable segons les necessitats i interessos.

Com sol·licitar-ho?

 A través d'igualtatigenere@ajgirona.cat / 972 419 404

Píndola 1. Prevenim les violències masclistes i LGTBI-fòbiques

Mirades des de...
la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Prevenim les violències masclistes i LGTBI-fòbiques

Tallers sobre perspectiva de gènere i LGTBI+ per trencar amb la reproducció de desigualtats i estereotips per raons d’identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual presents a la societat.

 • Reflexionarem sobre les identitats, expressions i orientacions diverses. 
 • Aprofundirem en temes com el respecte mutu, el consentiment, les relacions saludables i la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, i destacarem la importància de les relacions respectuoses, sanes i igualitàries.

* S’ofereix l’opció d’un assessorament específic per implementar canvis en el centre educatiu o a l’entitat des d’una mirada feminista. 

Què treballarem?

 • Comprendre el sistema sexe-gènere.
 • Potenciar la reflexió crítica sobre el model de masculinitat hegemònica.
 • Repensar models més diversos i lliures que trenquin amb estereotips associats als rols de gènere i a l’estigma vinculats a les dissidències no-normatives. 
 • Qüestionar l’heteronormativitat i l’amor romàntic com a paradigma de les pràctiques socials i culturals. 
 • Prevenir qualsevol tipus de violència masclista i LGTBI-fòbica i facilitar espais per a l’actuació en situacions de violència o discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Píndola 2. Comuniquem de forma inclusiva, lliure d’estereotips i prejudicis

Mirades des de...
la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Comuniquem de forma inclusiva, lliure d’estereotips i prejudicis.

Taller per repensar la realitat i la comunicació que fem, i treballar-la a través d’una perspectiva inclusiva i lliure d’estereotips.

 • La llengua com a transmissora d’una visió androcèntrica del món. El sexisme i l’androcentrisme lingüístic
 • Representacions androcèntriques i estereotipades en el llenguatge i en les imatges. Eines no sexistes i inclusives en la parla, l’escriptura i la representació en imatges
 • La invisibilitat de les dones i les identitats dissidents en el llenguatge. Estratègies per neutralitzar-la
 • Una mirada amb perspectiva LGTBI en la comunicació

* S’ofereix l’opció d’un assessorament específic per implementar canvis en el centre educatiu o a l’entitat des d’una mirada feminista.

Què treballarem?

 • Trencar amb l’androcentrisme, el sexisme, el racisme, el capacitisme i la LGTIB-fòbia en la comunicació escrita visual, audiovisual i no verbal, que reflecteixin la diversitat en relació amb l’edat, el gènere, el fenotip, les capacitats funcionals, la diversitat corporal... 
 • Detectar i conèixer com l’androcentrisme i el sexisme lingüístic ha condicionat el nostre llenguatge i totes les formes de comunicació que utilitzem per escrit, oralment i visualment.
 • Desenvolupar estratègies per neutralitzar els estereotips a la llengua i a les imatges per fer visibles les dones i les identitats dissidents.
 • Conèixer i aplicar eines per crear una mirada inclusiva en la comunicació escrita, oral i visual.

Píndola 3. Incorporem la perspectiva de gènere en el disseny de programacions i projectes, i en la gestió dels equipaments i les entitats de la ciutat

Mirades des de...
la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Incorporem la perspectiva de gènere en el disseny de programacions i projectes, i en la gestió dels equipaments i les entitats de la ciutat.

Taller per incorporar la perspectiva feminista en el disseny i la gestió dels equipaments, accions, comunicacions i relacions.

 • Marc teòric sobre perspectiva de gènere interseccional
 • Detecció, anàlisi i facilitació d’eines i estratègies per a la incorporació de la perspectiva feminista i propostes de canvi.
 • Bones pràctiques
 • Acompanyament en la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Com fer front a situacions de discriminació i recursos al territori.

* S’ofereix l’opció d’un assessorament específic per implementar canvis en el centre educatiu o a l’entitat des d’una mirada feminista.

Què treballarem?

 • Ampliar la mirada de la perspectiva de gènere més enllà de l’eix dona, fent visible que existeixen diferents sistemes d’opressió en funció de l’origen, el fenotip, les capacitats, la diversitat sexual i de gènere, la classe social...
 • Revisar el centre educatiu o l’entitat en 3 àmbits:
  • Espai físic
  • Activitats i comunicació
  • Dinàmiques relacionals.