Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Ruta de navegació

Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona 2020-2021

Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona 2020-2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

Termini de presentació de sol·licituds: 22 de març de 2020

Bases i convocatòria

Objectius

La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la gènesi de la història, l’economia, la política i l’evolució social. Davant l’establiment de noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la perspectiva femenina d’abordar el pensament crític i històric.

La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat.

Valoració dels projectes

Escriure la història de les dones suposa abordar la tasca amb rigor i atorgar a les relacions entre gèneres un pes important en els esdeveniments i en l’evolució de les societats. Per això, en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de recerca que:

  • Siguin innovadors aplicant la perspectiva de la història de gènere.
  • Tinguin en compte la interdisciplinarietat.
  • Siguin inèdits (que no hagin estat publicats, no hagin tingut una difusió pública o no hagin estat presentats a altres beques o concursos).
  • Potenciïn el coneixement històric al voltant de diversos temes.
  • Proposin una metodologia específica, viable i plural.
  • Contemplin la contextualització, centrant l’estudi a Girona, però posant-lo en relació amb l’entorn i la realitat que l’envolta.
  • Enriqueixin les teories, les polítiques i les pràctiques de recerca històrica i de recuperació del patrimoni de Girona i l’imaginari ciutadà.

Sol·licitud i termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà de dos mesos a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, és a dir, fins al 22 de març de 2020.

Cal presentar al Registre General de l’Ajuntament de Girona la documentació que figura a les bases. En el cas de persones jurídiques la presentació serà obligatòriament a través de la seu electrònica.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 63 del 29-03-2019
Convocatòria 2020-2021 en català
Convocatòria 2020-2021 en castellà
Convocatòria 2020-2021 al BOP núm: 13 del 21-01-2020