Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Protocol d'actuació davant agressions masclistes | Dones, feminisme i diversitat

Protocol d'actuació davant agressions masclistes

En espais d'oci de Girona

Aquest protocol articula un projecte de ciutat: Girona sense violències sexuals ni LGBTIfòbiques, amb els espais col.lectius per viure’ls lliures i sense por, per gaudir de la festa amb independència de si s’és dona o home, per passar del ‘no surtis sola’ al respecte de ‘no és no’ i ‘només sí és sí’... Busca la proactivitat de tothom contra les agressions masclistes. Pretén que els diferents esdeveniments d’oci de la ciutat, públics i privats, tinguin aquesta manera d’actuar per referent. Alhora és un esquema obert a incorporar les noves experiències de professionals, voluntàries, ciutadania, entitats,empreses i administracions que treballin per un oci sense agressions.