Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Glossari LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual

Glossari

Voldríeu saber la definició d’algun terme més o voleu fer alguna apreciació sobre algun dels que ja hi ha? Escriviu-nos!

Glossari LGTBI - Identitats de gènere | Dones, feminisme i diversitat sexual

Identitats de gènere

Cisgènere

Persona que se sent del gènere que se li va assignar en néixer.

Trans*

És una persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.

Persona no-binària

Són les persones que tenen una identitat de gènere que se situa fora de la classificació tradicional home/dona, és a dir, fora de la divisió de gèneres fixada des de l’anomenat binarisme de gènere.

Queer

Persona que no subscriu a la divisió binària tradicional dels gèneres i no s’identifica en el binomi home/dona i que transita entre els dos gèneres. 

Glossari LGTBI - Conceptes bàsics | Dones, feminisme i diversitat sexual

Conceptes bàsics

Sexe

Conjunt de característiques biològiques i fisiològiques d’una persona: femelles, mascles i intersexuals. 

Gènere

Construcció social vinculada a la cultura en la qual es crea, que articula les expectatives i les trajectòries vitals de les persones. En la cultura en què vivim, es tendeix a assignar un gènere (dona o home) en virtut de la configuració genital que presenta la persona al néixer, però hi ha altres formes que responen al no-binarisme i que no es determinen en funció del que es considera un cos femení o cos masculí.

Rols de gènere

Tasques, funcions i activitats que s’atribueixen socialment a cada un dels sexes.

Expressió de gènere

Forma que tenen les persones d’expressar el seu gènere (a través de comportaments, formes de vestir...). Hi ha l’expressió de gènere masculina, femenina i andrògina, que és una combinació variable d’ambdues. 

Identitat de gènere

Sentiment de pertinença a un gènere determinat que pot coincidir o no amb l’expressió de gènere o el sexe biològic assignat al néixer: dona, home, gènere no-binari, gènere fluid, dona trans*, home trans*... 

Orientació sexual

Desig, sentiment, tendència d’una persona a sentir una atracció afectiva i sexual per una altra persona en funció del seu gènere.

LGTBI

Són les sigles que agrupen les persones i comunitats i les orientacions sexuals i identitats de gènere corresponents. L de lesbianes, G de gais, T de trans*, B de bisexuals i I d’intersexuals. En alguns casos se sol afegir la Q de queer, la A d’asexual i el signe +, que agrupa la resta d’identitats i orientacions. 

Glossari LGTBI - Orientacions sexuals | Dones, feminisme i diversitat sexual

Orientacions sexuals

Heterosexual

Persona que se sent afectivosexualment atreta per persones d’un gènere diferent del seu. En el sistema binari s’utilitza per designar les dones que senten atracció per homes i els homes que en senten per les dones. 

Homosexual

Persona que se sent afectivosexualment atreta per persones del mateix gènere: lesbiana o gai. 

Asexual

Les persones asexuals no senten atracció sexual, però això no significa que no sentin altres tipus d’atracció o desig. 

Bisexual

Persona que se sent afectivosexualment atreta per persones del mateix gènere i d’altres (un o diversos).

Gai

Home que se sent afectivosexualment atret per altres homes.

Lesbiana

Dona que se sent afectivosexualment atreta per altres dones.

Glossari LGTBI - Conceptes relacionats | Dones, feminisme i diversitat sexual

Conceptes relacionats

Patriarcat

Forma d’organització social, política i econòmica basada en la dominació de l’home i de tot el que és masculí i invisibilitza i subordina a les dones.

Interseccionalitat

La perspectiva interseccional ens ensenya que totes les persones estem condicionades per una infinitat d’eixos de desigualtat o de categorització social. Una persona pot ser oprimida per un eix i privilegiada per un altre al mateix temps. 

Corresponsabilitat

Terme que pretén trencar l’estereotip que defensa que les tasques de la llar i la de la cura s’associen en funció del gènere. 

Terra enganxós

Barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s’associen a les dones i identitats dissidents, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.

Sostre de vidre

Barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones i les identitats dissidents per ascendir en la seva carrera professional fins a càrrecs de més responsabilitat.

Homofòbia

Por irracional, odi o animadversió a les persones LGBTI.

Vídeo: Glossari LGTBI | Dones, feminisme i diversitat sexual