Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Beca Girona Premi d'Europa 2024

Beca Girona Premi d'Europa 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació serà el dia 31 de maig de 2024.

Sol·licitud

Documentació

Per tal de formalitzar la sol·licitud de la Beca caldrà presentar:

 • Sol·licitud d’acord amb el model disponible a la seu electrònica.
 • Certificat de l’acord del Consell Escolar de Centre (CEC) d’aprovació de la participació a la convocatòria.
 • Document que contingui com a mínim els següents apartats:
 1. Dades del centre educatiu:
  • Nom del centre
  • NIF
  • Nom i cognoms de la persona responsable
  • Adreça
  • Telèfon
  • Adreça de correu electrònic
  • Dades del professorat responsable del projecte: Noms i cognoms, telèfon i adreça electrònica de contacte.
 2. Descripció detallada del projecte pel qual se sol·licita la beca, en la qual s’indicarà preceptivament:
 • Nom del projecte
 • Justificació del projecte
 • Contingut del projecte:
  • Breu descripció del projecte.
  • Objectius del projecte.
  • Metodologia que se seguirà.
  • Participants en el projecte i les seves funcions.
  • Proposta de desenvolupament i temporalitat, inclosa una descripció concreta del viatge a realitzar a Estrasburg.
  • Inclusió de la diversitat, inclosa la perspectiva d’equitat de gènere, en el projecte. En el cas que el viatge no el realitzin els grups de classe complets, indicació del sistema de selecció de l’alumnat participant.
  • Integració del projecte en el centre, en el currículum i en el seu PEC: especificar en quin/s aspectes.
  • Pressupost d’ingressos i de despeses previst, especificant, si és el cas, els ajuts per part d’altres agents que poden col·laborar en el projecte (AMPA, Departament d’Ensenyament, entitats, associacions, premis o altres).
  • Avaluació i seguiment.

Termini de presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds i la documentació indicada a la convocatòria s'efectuarà a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Girona. El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació serà el dia 31 de maig de 2024.

Esmenes

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta convocatòria i a les bases, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmit de sol·licitud
Model d'instància