Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Registre de la memòria del món - UNESCO | Relacions externes

Registre de la memòria del món - UNESCO

El llibre del Sindicat Remença de 1448 que custodia l’Arxiu Municipal de Girona va ser inscrit al registre de la Memòria del Món de la UNESCO (Memory of the World) el 2013. Es tracta d’un llibre del Sindicat Remença que conté l’acta de les reunions dels homes o pagesos de remença de les diòcesis catalanes de Girona, Osona, Barcelona, Urgell i Elna celebrades entre l’octubre de 1448 i el març de 1449. És un llibre inèdit amb un alt valor històric, doncs, entre d’altres, es considera un precedent de la Sentència Arbitral de Guadalupe, que va significar la primera vegada que a Europa s’abolien, de forma legal, les servituds dels pagesos.

El Registre de la Memòria del Món (Memory of the World) és un programa promogut per la UNESCO amb l'objectiu de preservar de l'amnèsia col·lectiva els fons i col·leccions d'arxius i biblioteques d'arreu del món i assegurar-ne la seva difusió. El programa està destinat a la protecció del patrimoni documental, especialment a garantir-ne la preservació i l'accés.

La inclusió del Llibre del Sindicat Remença al Registre de la Memòria del Món indica l’alt valor per la comunitat internacional del patrimoni documental català que custodia l’Arxiu Municipal de Girona. Integrar el Llibre del Sindicat Remença al Registre de la Memòria del Món i difondre'l, ha de servir per posar en coneixement dels estudiosos d'arreu del món, no només aquest llibre, que n'és el precedent, sinó la resta de documentació referida a la lluita dels remences catalans per a ser estudiada en profunditat i amb comparació amb altres moviments coetanis d'aquest tipus. I així contribuir, amb més i noves dades, a l'estudi dels moviments socials i de les organitzacions econòmiques i polítiques medievals.