Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Ruta de navegació

Com treballem i ens organitzem | Accions Girona Est

Com treballem i ens organitzem

A Girona Est s’aposta per treballar des d’una una estructura de parteneriat on hi tenen cabuda les diverses associacions, entitats i administracions. Tothom qui treballa participa en el diagnòstic, la implementació i l’avaluació de les actuacions al territori.

Som un programa col·lectiu de territori que fa de paraigües de diferents programes sectorials, sota els següents eixos:

Abordatge integral

Un dels actius del Programa és el seu funcionament com un projecte col·lectiu integral, que incorpora els diferents plans i programes sectorials de la Generalitat en un únic dispositiu local (Pla Educatiu d’Entorn, Pla de desenvolupament comunitari, Punt Omnia, actuacions de l’Agència d’Habitatge, etc.).

Xarxa oberta i diversa

El Programa es configura com una plataforma d’actuació comuna, oberta i plural, que es va construint amb el conjunt d’actors socials del territori, respectant la identitat i missió de cada entitat, i alhora compartint i coproduint projectes conjunts, que aportin efectes multiplicadors i valor afegit al territori.

Accions integrades

El Programa ens permet assajar en noves maneres de fer, treballant sota una mateixa lògica, i buscant sobretot poder operar amb majors nivells d’eficiència, reduint duplicitats, estalvi de mitjans, i facilitant processos d’intervenció més transversals.

Cultura de treball conjunt

Cultura de treball conjunt basada a reconèixer i fer valdre els coneixements i experiències de tots els actors. Treballant des del compromís i la corresponsabilitat, apostant per generar noves metodologies de treball comú des de l’experiència en l’acció, buscant que aportin innovació i fomentin la creativitat col·lectiva. 

Aprendre a treballar en equip

El Programa s’estructura en 8 àmbit d’intervenció, i cadascun s’organitza en diferents equips de treball. Funcionen de forma autònoma i interdisciplinar, i també n’hi ha de mixtes: veïnals i tècnics. Produeixen accions pilot;  noves metodologies de treball conjunt; procediments de treball en xarxa; exploració, estudi i anàlisi de la situació social; dictàmens i propostes per la millora i transformació del territori. I també presten serveis de forma subsidiària, per cobrir buits detectats no coberts. 

Valors i principis inspiradors | Accions Girona Est

Valors i principis inspiradors

  • Integració d’accions i transversalitat per combatre la multidimensionalitat de l’exclusió social.
  • Partenariat per establir aliances que reforcin les accions de tots els agents socials que treballen en un mateix territori.
  • Participació dels implicats en els processos, capacitat de decisió, i corresponsabilitat.
  • Assajar, avaluar, modelitzar i transferir metodologia. 
  • Eficiència en la gestió de recursos existents.

Actors principals | Accions Girona Est

Actors principals