Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Ruta de navegació

Bàner: Pla Integral Girona Est (PIGE)

Pla Integral Girona Est (PIGE) | Accions Girona Est

Pla Integral Girona Est (PIGE)

Atenció! - Pla Integral Girona Est (2014-2017): Actualment no vigent

Idees clau

  • L'objecte del PIGE és una intervenció específica en la zona del sector est, però alhora per la seva dimensió integral, requereix incorporar també un abordatge global com a ciutat, per tal de poder incidir en les causes més estructurals.
  • El pla ha de generar reflexió i anàlisi conjunta entre tots els actors, i alhora promoure l'impuls d'actuacions, tan estratègiques a llarg termini, com les actuacions més operatives, d'execució a curt i mitjà termini.
  • El Pla ha de ser motor de noves oportunitats, especialment a través d'assajar processos de treball integral i transversal, tant en un nivell intern com Ajuntament, com amb la resta d'actors socials implicats.

Objectiu general

Impulsar mesures que donin resposta a les necessitats més urgents i a la millora dels serveis, impulsant la transformació integral del sector est i la seva vinculació a la resta de la ciutat.

Línies prioritàries

Línia 1 - Actuar davant de les necessitats més urgents per la seva gravetat o enquistament (Eix 3)

Línia 2 - Actuar per la millora de l'espai públic i la convivència veïnal (Eix 4)

Línia 3 - Actuar per impulsar la transformació integral del sector est i la seva vinculació a la resta de la ciutat (Eix 4 i 5)