Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Facebook | Accions Girona Est

Ruta de navegació

Instruments | Accions Girona Est

Àmbits d'intervenció

Per tal de tirar endavant aquestes mesures i actuacions que pretenen reforçar i anar més enllà dels serveis i les actuacions ordinàries, l'Ajuntament utilitza 2 instruments: