Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 5 - Espai públic, urbanisme i habitatge | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 5 - Espai públic, urbanisme i habitatge

5.1. Suport a les comunitats de veïns/es

Objectiu:

 • Acompanyar, promocionar, mediar, i donar suport en l'organització de les comunitats de veïns/es.

Actuacions:

 • Projecte per escales.

5.2. Urbanisme per als barris i medi ambient

Objectius:

 • Millorar l'espai públic i la mobilitat mitjançant inversions puntuals o projectes de millorar urbana (acupuntura urbana).
 • Garantir una prestació de serveis de qualitat i un correcte manteniment ordinari mitjançant la revisió dels protocols i millorant la qualitat dels serveis.

Previsió d'actuacions: (*)

 • Projecte de millora urbana per dignificar l'entrada en el brri de Font de la Pòlvora (Av. Font de la Pólvora) i crear una novai zona central xurreria) amb un nou equipament/parc infantil.
 • Dignificar espais de pas i millorar el seu'enllumenat per reduir percepció d'inseguretat.
 • Millora del paviment de voreres i altres vies per vianants i adequar-les a criteris d'accessibilitat i seguretat.
 • Garantir la qualitat del servei de manteniment de neteja i dels carrers i places així com de les zones verdes urbanes i periurbanes.
 • Garantir la qualitat del manteniment de la xarxa pública de clavegueram i embornals.
 • Impulsar un protocol de recollida de runa que permeti una detecció i una intervenció eficaç i de control davant dels abocaments descontrolats.
 • Retirar els vehicles abandonats dels carrers.

5.4. Fomentar la connectivitat entre Girona Est i la ciutat (que les vores de la ciutat no siguin fronteres, sinó espais d'obertura i connexió)

Objectiu:

 • Obrir els barris de Girona Est a la resta de la ciutat mitjançant la millora dels seus accessos, la connectivitat i la mobilitat sostenible dels seus habitants i vianants.

Previsió d'actuacions: (*)

 • Senyalització del sender que connecta la zona de la Vall de Sant Daniel, Onyar i Creueta, per connectar-ho a la via verda i sender riu.
 • Impulsar a Girona Est l'anella verda de ciutat a través de fomentar les actuacions del Projecte VORA.
 • Fomentar un carril i/o adequació per a la bicicleta que connecti el barri amb la xarxa de vies ciclistes de ciutat.
 • Realitzar redacció del projecte del pont de l'Onyar per a vianants.

5.5. Generar actuacions de ciutat en el territori que facin efecte d'imant (que aportin valor afegit i siguin atractives per a la resta de la ciutat)

Objectiu:

 • Fer atractiu Girona Est per a la resta de la ciutat repensant noves funcionalitats i tenint en compte el potencial de l'entorn.

Previsió d'actuacions: (*)

 • Estudiar la creació d'un equipament de ciutat de referència que potenciï l'entorn.
 • Estudiar noves activitats singulars que responguin a futures necessitats emergents de ciutat.
 • Potenciar nous punts d'atracció i centralitat de ciutat. Generar el desenvolupament d'activitats amb un caire singular (impulsar el futur projecte d'indústries musicals).

______________________________
(*) Pla Integral Girona Est (PIGE) actualment no vigent.

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)