Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Ruta de navegació

Bàner: Pla Educatiu d’entorn (PEE) Girona Est

Pla Educatiu d’entorn (PEE) | Accions Girona Est

Pla Educatiu d’entorn (PEE) Girona Est

Missió

El Pla Educatiu d’entorn (PEE) és un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

I en el cas del PEE Girona Est s’integra dintre del Pla Integrant Accions (PIA) i es desenvolupa especialment en l’àmbit d’intervenció 1, dirigit a facilitar l’acompanyament a l’escolarització. 

Valors

L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

  • Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
  • Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.
  • Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
  • Cohesionadora: per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.
  • Inclusiva: per incloure a tothom. I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol classe de marginació i exclusió.
  • En xarxa: per ser-ne tots corresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.

Objectius

Millorar l’èxit educatiu en la primària, secundària i postobligatori.

Per a més informació podeu consultar els projectes i actuacions de l’àmbit d’acompanyament a l’escolarització i educació no formal