Header: La Mercè

La Mercè

Ruta de navegació

Normativa | Escola Municipal d'Art (EMA) | La Mercè

Normativa de l'EMA

Admissió

Seran admesos tants alumnes com places disponibles tingui cada curs.
En el cas de tallers o estudis que requereixin una entrevista prèvia, si la persona que es matricula no ha passat aquesta entrevista, la matrícula no tindrà validesa i l’alumne no serà admès.

Tutories

L’alumnat nou, sempre que ho especifiqui el curs, haurà de fer una tutoria amb el/la professor/a del curs al qual s'hagi matriculat. Es pot sol·licitar l'entrevista a través de la secretaria del centre.

Assistència

En general, després de deu faltes no justificades es donarà de baixa l'alumne, sense dret a la devolució de la matrícula.

Devolucions

La matrícula no es retorna una vegada començat el curs si no és per causes que es puguin considerar de força major i degudament justificades, com per exemple malaltia que impossibilita fer el taller, que caldrà justificar amb un informe mèdic, o canvi forçós de domicili a una altra població, que caldrà justificar amb el canvi d’empadronament

Inclòs en la matrícula

La utilització de les instal·lacions, les eines del taller i els materials bàsics d'estudi en horari de classe, els models. El material està inclòs en els tallers d’EmaXics i EmaJoves.

IMPORTANT: El material necessari per poder seguir el curs va a càrrec de l'estudiant, a mode indicatiu es posa el cost del mateix en la descripció de cada taller.

Limitació d'ús

No és permesa la utilització dels tallers fora de les hores de classe.
Les eines i materials dels tallers només es poden emprar per a la realització de treballs vinculats amb els cursos de l'escola.

Informació

L'alumnat de l'escola podrà rebre informació de totes les activitats del Centre Cultural La Mercè. Si algun alumne no hi està interessat, ha de manifestar-ho expressament i per escrit a la secretaria del centre.

No és permès fumar en cap zona del Centre Cultural La Mercè.

No es poden deixar eines i materials personals als tallers, i en cas de fer-ho,s 'entendrà que els alumnes assumeixen els riscos que això comporta. Les obres realitzades pels alumnes al llarg del curs s’hauran de retirar un cop finalitzi el treball.

En el cas dels tapissos, l'alumne haurà d'abonar el pes de la llana i/o altres materials utilitzats en el moment de retirar el tapís dels telers. El preu per quilo és de 25,70 €.

Inici i finalització de les classes: les classes començaran com a màxim 10 minuts més tard de l'hora de classe per permetre l'arribada de tots els alumnes i la preparació dels seus materials. Les classes finalitzaran 5 minuts abans de l'hora de classe per permetre als alumnes que recullin els seus materials.

S'aplicarà el 15 % de descompte als titulars de la targeta del Club Girona Cultura, així com a les famílies nombroses, monoparentals, persones en situació d'atur i pensionistes.

S'aplicarà el 10% de descompte als socis del GEiEG.

Els descomptes no seran acumulables i caldrà presentar una fotocòpia del document que acrediti aquesta circumstància a la secretaria del Centre.

Dret d'admissió

L’escola es reserva el dret d'admissió.

Responsabilitats de l'alumnat

Estar inscrit en els cursos, amb la matrícula pagada.

Aportar els materials artístics per al seu consum personal i les eines i utillatges personals, excepte aquells que estan expressament inclosos en el preu de la matrícula.

Atendre les instruccions i direcció del professor responsable del taller i respectar les normes de convivència establertes en espais públics i d'activitats col·lectives, tot mantenint un tracte de respecte envers els companys de classe i els professors.

Procurar l'estalvi del material com a condició necessària per al manteniment de l'escola i per a la conservació del medi ambient.

Respectar els horaris descrits en la normativa. Cal fer especial esment en el fet que els alumnes han de recollir els seus treballs i materials com a mínim 5 minuts abans de l'hora en punt per permetre l'inici de les classes següents o el tancament de les instal·lacions, segons s'escaigui.

Vetllar per una bona utilització del material, les eines i l'equipament de l'escola.

En cas que l'alumne deixi el curs abans que finalitzi, ha de comunicar-ho a la secretaria per permetre posar la seva plaça a disposició pública.

La matriculació als cursos suposa l'acceptació d'aquesta normativa.