Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Projecte "la Vora" de Girona (menú) | Sostenibilitat

Candidatura de Girona a la convocatòria Urban Innovative Actions (UIA) | Sostenibilitat

Candidatura de Girona a la convocatòria Urban Innovative Actions (UIA)

Amb el projecte "WE CAN – WE walk, we CAre, we plaN"

L’any 2018 es va redactar el Projecte Marc de la Vora. L’objectiu d’aquest Projecte Marc és actuar com a full de ruta mal·leable contextualitzant els projectes parcials i prefigurant les futures zones de gestió. Es fonamenta en els dos principals elements geogràfics existents i urbanísticament protegits de la ciutat, el sistema fluvial i el muntanyós. Emfatitza la connectivitat i continuïtat ecològica i ciutadana i reivindica el potencial infraestructural del paisatge com a proveïdor de serveis ecosistèmics. El Projecte Marc per la vora de Girona s’imagina a la vegada com la suma d’experiències vivents i una forma d’inventar el projecte fent camí. Una obra relativa, a la vegada determinada i oberta a diferents intervencions, amb capacitat d’adaptació. La validació del Projecte Marc s’ha fet conjuntament amb els tècnics municipals, la regidoria i amb sessions de treball de camp i amb la Federació d’Associacions de Veïns de Girona (FAVG). Inicialment estableix:

  • 600 ha de xarxa d’espais de vora a gestionar.
  • 13 bucles que responen a les característiques geogràfiques de la ciutat i conformen les sub‐unitats de planificació.
  • 30 Parcs naturbans de menors superfície i que són més abastables en termes d’inversió com a projectes parcials.
  • Una xarxa de ‘camins de barri’, que recull la proposta formulada per la FAVG. Aquesta xarxa diferencia els camins principals, secundaris i terciaris així com les principals portes del sistema.

Amb l’objectiu de desenvolupar una primera fase de la Vora, l’Ajuntament de Girona, juntament amb els socis Universitat de Girona, Institut Català de Recerca de l’Aigua, Estudi Martí Franch i ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL han valorat presentar candidatura a la convocatòria Urban Innovative Actions (UIA) amb el projecte ‘WE CAN – WE walk, we CAre, we plaN’, amb un projecte pilot que proposa acostar una natura subestimada i desconeguda dels terrenys naturbans de la vora de la ciutat de Girona, a la ciutadania, mitjançant una barreja de tàctiques i accions transescala low-cost i low-tech que permeti incrementar la superfície de zones verdes a través d’una infraestructura verd-blava multifuncional i doni resposta a les necessitats de lleure, salut i qualitat de vida de la ciutadania

Aquesta prova pilot es desenvoluparia a una triple escala: la primera a la plana fluvial del riu Onyar, des de la zona formigonada fins al límit municipal amb la Creueta, i l’àmbit del Torrent de Vila-roja; la segona escala abastaria des dels barris de Girona Est fins al riu Galligants, passant per la muntanya de les Pedreres i àmbits confrontants; i una tercera escala d’abast municipal on les actuacions estarien encaminades a la participació ciutadana mitjançant walkshops, tallers participatius entre tècnics municipals de totes les àrees i experts, etc.