Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Parc de la Devesa | Sostenibiliat

Parc de la Devesa

El Parc de la Devesa de Girona, amb una superfície de gairebé 40 hectàrees, constitueix l'espai verd urbà més gran de la ciutat de Girona i un dels més grans de Catalunya. Es troba emmarcat pel riu Ter al nord, el Güell a l'oest, l'Onyar a l'est i el barri Güell-Devesa al sud. La major part del Parc està poblada per un conjunt monoespecífic d'uns 2.605 plàtans, si bé al seu interior s'hi troben també espais oberts i assolellats, espais adaptats a la pràctica d'activitats esportives, esplanades de sauló, un sistema de regs amb aigua permanent, jardins urbans, equipaments culturals de la ciutat i edificis amb usos administratius, com la Fira de Girona i l'Auditori-Palau de Congressos.

Una part molt important dels arbres de la Devesa es van plantar durant la dècada dels anys cinquanta del segle XIX, i assoleixen en algun cas els 55 metres d'alçada.

Els arbres de la Devesa tenen un caràcter singular, fins al punt de convertir el Parc no només en un referent per a la ciutat, sinó també en un Bé Cultural d'Interès Nacional (catalogat així segons Decret de 27 de setembre de 1943). Són especialment els plàtans que originen una estructura ortogonal els que doten de monumentalitat el Parc.

Manteniment

Les tasques de manteniment del Parc, supervisades pels serveis tècnics de Sostenibilitat de l'Ajuntament, consisteixen en:

  • Podes periòdiques de seguretat de les branques més dèbils o malaltes, per evitar-ne la caiguda accidental sobre les persones
  • Seguiment i lluita contra plagues i malalties que afecten els plàtans
  • Neteja i recollida de residus, inclòs el buidatge de les papereres
  • Retirada de les fulles en algunes àrees del Parc
  • Sega de l'estrat herbaci en algunes àrees del Parc
  • Retirada de plàstics i vidres acumulats al canal que envolta els jardins
  • Reg de l'arbrat durant les èpoques seques / de sequera

Pla de Gestió de l'arbrat del Parc de la Devesa de Girona

El Pla de Gestió de l'Arbrat del Parc de la Devesa de Girona va ser aprovat definitivament per Junta de Govern Local en sessió del dia 21 d'abril de 2011. El pla, elaborat pels serveis tècnics municipals de Medi Natural amb les empreses Moix, Jardineria Sant Narcís, Josep Selga i Josep Maria Riba, estableix els criteris de protecció de l'arbrat, els criteris de la gestió en quant a substitució i tractament del sòl, així com els criteris per futures actuacions d'urbanització.

Protocol d'actuació per Ceratocystis platani

El Pla de Gestió de l'Arbrat incorpora entre d'altres aspectes un protocol d'actuació per a evitar qualsevol infecció del fong Ceratocystis platani - xàncre acolorit del plàtan-. Aquest protocol preventiu municipal és d'obligat compliment per a actuacions i obres que es duguin dins del Parc de la Devesa a l'espera de l'aprovació del protocol per part de l'organisme competent.

Normativa

Actualment, la normativa que regula el Parc és el Pla Especial de Protecció de la Devesa, redactat l'any 1986, i que fou incorporat al Pla General d'Ordenació Urbana de 2002, actualment vigent. El PGOU qualifica el Parc com a sistema de places, parcs i jardins urbans (categoria C.1), regulat de l'article 144 al 149, i estableix els usos que s'hi admeten i els criteris d'ordenació i edificaciódins el Parc. Consulteu el web de Planejament i gestió urbanística per a més informació.