Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Calendari fiscal | Gestió tributària i Recaptació

Calendari de cobrament de tributs 2024

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 1 de març de 2024 va aprovar el calendari de cobrament de tributs i preus públics per a l'exercici 2024.

Podeu ajornar o fraccionar els rebuts de padró 2024 fins al 5 d’octubre o immediat hàbil posterior, segons les condicions establertes a les ordenances fiscals, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas, la data màxima d’ajornament o fraccionament haurà de ser el 20 d’abril de l’any següent o l’immediat hàbil posterior. 

Període voluntari de cobrament
ImpostPeríode voluntari
Rebuts no domiciliats
Càrrec dels rebuts
domiciliats
Període executiu
(amb interessos)
Impost sobre béns immobles (IBI)Del 2 d'abril al 5 de junyEn un termini:
6 de maig

Fraccionat en 3 pagaments:
5 d'abril, 
5 de juliol i
7 d’octubre
A partir del
6 de juny
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)Del 2 d'abril al 5 de juny6 de maigA partir del
6 de juny
Escombraries domiciliàries i d’activitatsDel 2 d'abril al 5 de junyEn un termini:
6 de maig

Fraccionat en 3 pagaments:
5 d'abril, 
5 de juliol i
7 d’octubre
A partir del
6 de juny
CementirisDel 2 d'abril al 5 de juny6 de maigA partir del
6 de juny
Ocupació de la via públicaDel 2 d'abril al 5 de juny6 de maigA partir del
6 de juny
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)Del 16 de setembre al 20 de novembre7 d'octubreA partir del
21 de novembre
Taxa pels serveis de control i tinença d’animalsDel 16 de setembre al 20 de novembre7 d'octubreA partir del
21 de novembre

Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

Més informació

972 419 436 - 972 419 405 - recaptacio@ajgirona.cat