Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Calendari fiscal | Gestió tributària i Recaptació

Calendari de cobrament de tributs 2022

Modificació i ampliació del calendari

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 25 de febrer de 2022 va aprovar el calendari de cobrament de tributs i preus públics per a l'exercici 2022.

Podeu ajornar o fraccionar els rebuts de padró 2022 fins al 5 d’octubre, segons les condicions establertes a les ordenances fiscals, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas, la data màxima d’ajornament o fraccionament haurà de ser el 20 d’abril de l’any següent o l’immediat hàbil posterior. 

Període voluntari de cobrament
ImpostPeríode voluntari
Rebuts no domiciliats
Càrrec dels rebuts
domiciliats
Període executiu
(amb interessos)
Impost sobre béns immobles (IBI)De l’1 d'abril al 7 de junyEn un termini:
5 de maig

Fraccionat en 3 pagaments:
5 d'abril, 
5 de juliol i
5 d’octubre
A partir del
8 de juny
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)De l’1 d'abril al 7 de juny5 de maigA partir del
8 de juny
Control i tinença d’animalsDe l’1 d'abril al 7 de juny5 de maigA partir del
8 de juny
Escombraries domiciliàries, no incloses en el rebut de l’aigua, i d’activitatsDel 15 de setembre al 21 de novembre5 d'octubreA partir del
22 de novembre
CementirisDe l’1 d'abril al 7 de juny5 de maigA partir del
8 de juny
Ocupació de la via públicaDe l’1 d'abril al 7 de juny5 de maigA partir del
8 de juny
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)Del 15 de setembre al 21 de novembre5 d'octubreA partir del
22 de novembre

Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

Més informació

972 419 436 - 972 419 405 - recaptacio@ajgirona.cat