Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Calendari fiscal | Gestió tributària i Recaptació

Calendari de cobrament de tributs 2023

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 de febrer de 2023 va aprovar el calendari de cobrament de tributs i preus públics per a l'exercici 2023.

Podeu ajornar o fraccionar els rebuts de padró 2023 fins al 5 d’octubre, segons les condicions establertes a les ordenances fiscals, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas, la data màxima d’ajornament o fraccionament haurà de ser el 20 d’abril de l’any següent o l’immediat hàbil posterior. 

Període voluntari de cobrament
ImpostPeríode voluntari
Rebuts no domiciliats
Càrrec dels rebuts
domiciliats
Període executiu
(amb interessos)
Impost sobre béns immobles (IBI)Del 3 d'abril al 5 de junyEn un termini:
5 de maig

Fraccionat en 3 pagaments:
5 d'abril, 
5 de juliol i
5 d’octubre
A partir del
6 de juny
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)Del 3 d'abril al 5 de juny5 de maigA partir del
6 de juny
Escombraries domiciliàries i d’activitatsDel 15 de setembre al 20 de novembre5 d'octubreA partir del
21 de novembre
CementirisDel 3 d'abril al 5 de juny5 de maigA partir del
6 de juny
Ocupació de la via públicaDel 3 d'abril al 5 de juny5 de maigA partir del
6 de juny
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)Del 15 de setembre al 20 de novembre5 d'octubreA partir del
21 de novembre
Taxa pels serveis de control i tinença d’animalsDel 15 de setembre al 20 de novembre5 d'octubreA partir del
21 de novembre

Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

Més informació

972 419 436 - 972 419 405 - recaptacio@ajgirona.cat