Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Calendari fiscal | Gestió tributària i Recaptació

Calendari de cobrament de tributs i preus públics 2020

Modificació i ampliació del calendari

Tot i que des de l’Ajuntament s’està a l’espera de les mesures que prenguin en aquest sentit les administracions superiors, ja en primer terme ha acordat allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals, que comença aquest mes d’abril. Es mantindrà l’inici de la campanya, però es retardarà la finalització del termini fins al 7 de setembre, en comptes del 5 de juny previst.

També es posposen les dates de càrrec dels rebuts domiciliats en concepte d’impost sobre béns immobles (IBI) acollits a l’opció de pagament en tres terminis, de manera que en comptes de fer-se efectiu als mesos d’abril, juliol i octubre, es farà en els mesos de juliol, setembre i octubre.

Podeu ajornar o fraccionar sense interessos els rebuts de padró 2020 fins al 5 d’octubre, segons les condicions establertes a les ordenances fiscals.

Període voluntari de cobrament
Impost Període voluntari
Rebuts no domiciliats
Càrrec dels rebuts
domiciliats
Període executiu
(amb interessos)
Impost sobre béns immobles (IBI) De l’1 d'abril al 7 de setembre En un termini:
8 de juny

Fraccionat en 3 pagaments:
6 de juliol, 
7 de setembre i
5 d’octubre
8 de setembre

Pels càrrecs dels rebuts domiciliats fraccionats, el període executiu comença el 8 de setembre o 6 d’octubre respectivament
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) De l’1 d'abril al 7 de setembre 8 de juny 8 de setembre
Control i tinença d’animals De l’1 d'abril al 7 de setembre 8 de juny 8 de setembre
Escombraries domiciliàries, no incloses en el rebut de l’aigua, i d’activitats De l’1 d'abril al 7 de setembre 8 de juny 8 de setembre
Cementiris De l’1 d'abril al 7 de setembre 8 de juny 8 de setembre
Ocupació de la via pública De l’1 d'abril al 7 de setembre 8 de juny 8 de setembre
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) Del 15 de setembre al 20 de novembre - A partir del 21 de novembre, inclòs

Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

Més informació

972 419 436 - 972 419 405 - recaptacio@ajgirona.cat