Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Subhastes | Gestió Tributària i Recaptació

Subhastes

El Servei de Recaptació Municipal de l’Ajuntament de Girona exerceix diverses funcions relatives a la recaptació dels ingressos de dret públic del municipi de Girona. Dins de les facultats de la recaptació executiva, hi ha la d’embargar i alienar béns del deutor mitjançant subhasta.

El Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre, modifica el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol i estableix que la subhasta dels béns serà única i es realitzarà per mitjans electrònics al Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

Subhastes. Procediment d'alienació dels béns embargats | Gestió Tributària i Recaptació

Procediment d'alienació dels béns embargats

Licitadors

Amb excepció del personal adscrit a l'òrgan de recaptació competent, dels taxadors, dels dipositaris dels béns i dels funcionaris directament implicats en el procediment de constrenyiment, podrà prendre part en la subhasta, per si o per mitjà de representant, qualsevol persona que posseeixi capacitat d'obrar conformement a dret i que no tingui per a això impediment o restricció legal, sempre que s'identifiqui adequadament.

Una vegada oberta la subhasta en el Portal de Subhastes de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat només es podran realitzar ofertes electròniques.

Els interessats que vulguin participar en la subhasta hauran d’estar donats d’alta com a usuaris del sistema i hi accediran per algun dels mitjans electrònics d’acreditació de la identitat admesos pel Butlletí Oficial de l’Estat, de manera que es garanteixi una plena identificació dels licitadors. L’alta es podrà realitzar en el Portal de Subhastes utilitzant un mitjà electrònic d’identificació admès per l’Agència Estat Butlletí Oficial de l’Estat o bé mitjançant la compareixença personal de l’interessat davant d’un funcionari públic de qualsevol de les Administracions públiques i òrgans que celebrin subhastes a través del Portal de Subhastes, que facilitarà aquest tràmit en els termes que s’estableixin a la seva respectiva normativa.

Dipòsit

Tot licitador, per a ser admès com a tal, constituirà un dipòsit del 5 per 100 del tipus de subhasta dels béns pels quals desitgi licitar.

Al realitzar l’oferta, el licitador haurà de declarar si desitja que el seu dipòsit quedi reservat per al cas que el millor postor de la subhasta no complís l’obligació d’ingressar la resta del preu d’adjudicació en el termini concedit a aquests efectes. En aquest cas el bé podrà adjudicar-se en favor dels que el segueixin per l’ordre de les seves respectives postures i, si fossin iguals, per l’ordre cronològic que haguessin estat realitzades.

En tot cas quan el licitador realitzi una puja inferior o igual a la que fos l'oferta més gran existent fins aquell moment, el dipòsit quedarà reservat en els termes previstos a l’apartat anterior.

Finalitzat el període de presentació d’ofertes quedaran disponibles per als licitadors, els dipòsits dels quals no haguessin quedat reservats conforme als apartats anteriors, les quantitats dipositades excepte la que correspongui al postor més gran, la qual quedarà reservada com a garantia del compliment de l’obligació de satisfer la resta del preu d’adjudicació i, si és el cas, com a part del preu de la venda.

Les quantitats dipositades que haguessin estat reservades quedaran disponibles una vegada complerta l’obligació pel rematant o adjudicatari de satisfer la resta del preu d’adjudicació.

Realització de la subhasta

La subhasta s'anunciarà mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i s'obrirà transcorregudes almenys 24 hores des de la publicació de l'anunci. L'anunci contindrà la data de la subhasta, l'òrgan de recaptació davant el qual se segueix el procediment i l'adreça electrònica que correspongui a la subhasta al Portal de Subhastes. Al Portal de Subhastes es recolliran les dades essencials de la subhasta.

Els béns embargats per alienar són els que es detallen a l'anunci de subhasta.

La subhasta començarà en la data assenyalada a l’anunci de subhasta publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.

La presentació d’ofertes es durà a terme, en tot cas, de forma electrònica en el Portal de Subhastes de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

Una vegada oberta la subhasta es podran realitzar ofertes electròniques durant un termini de vint dies naturals des de la seva obertura. Les ofertes s’enviaran electrònicament a través de sistemes segurs de comunicacions al Portal, que retornarà un justificant tècnic garantit amb segell electrònic del moment exacte de recepció de l’oferta i del seu import. En aquest instant es publicarà electrònicament l’oferta i el postor que veiés superada la seva oferta serà advertit d’aquesta circumstància pel sistema.

Seran admissibles ofertes per import superior, igual o inferior a la més alta ja realitzada, que podran ser, de conformitat amb el que disposa l’article 103 del Reglament general de recaptació, reservades per al supòsit que el licitador que hagi realitzat l’oferta més alta no ingressi finalment el preu de la rematada. En el cas que existissin ofertes pel mateix import es preferirà l’anterior en el temps.

La subhasta no es tancarà fins que hagi transcorregut una hora des de la realització de la darrera oferta, encara que comporti l’ampliació del termini inicialment fixat, amb un límit màxim d’ampliació de 24 hores.

En qualsevol moment anterior a la certificació de l’acta d’adjudicació de béns, o si és el cas, a l’atorgament de l’escriptura pública de venda, podrà el deutor alliberar els seus béns pagant íntegrament la quantia establerta a l’article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Adjudicació

Finalitzada la fase de presentació d’ofertes la Mesa es reunirà en el termini màxim de 15 dies naturals i es procedirà a l’adjudicació dels béns o lots conforme a les següents regles:

  • En el cas que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.
  • Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, tenint en compte l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta.
  • Si per a un mateix deutor s’hagués acordat la subhasta de diversos béns simultàniament i, finalitzat el termini de realització d’ofertes electròniques, en virtut de les quanties ofertes no fos necessària l’adjudicació de tots els béns per a cobrir el deute reclamat en la seva totalitat, l’ordre d’adjudicació a seguir per la Mesa es determinarà de conformitat amb les regles contingudes a l’article 99 del Reglament general de recaptació.
  • Adoptat l’acord corresponent, s’entendrà finalitzada la subhasta i es procedirà a aixecar acta pel Secretari de la Mesa.
  • Designat adjudicatari conforme als apartats anteriors i quan, segons la legislació aplicable, existeixin interessats que siguin titulars d’un dret de tempteig o un altre d’adquisició preferent que obligui a posar en coneixement previ les condicions de l’adjudicació, aquesta es comunicarà als esmentats interessats. L’adjudicació acordada per la Mesa quedarà en suspens durant el termini que, segons la legislació aplicable, els interessats puguin exercir el seu dret d’adquisició.

Pagament

L'adjudicació serà notificada a l'adjudicatari, instant-lo perquè efectuï el pagament de la diferència entre el preu total d'adjudicació i l'import del dipòsit en els 15 dies següents a la data de la notificació, amb l'advertiment que si no ho completa en aquest termini perdrà l'import del dipòsit que s'aplicarà a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment. Tot això, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l'adjudicatari pels perjudicis que origini a l'Administració la falta de pagament del preu de la rematada i restarà obligat, en tot cas, al seu rescabalament.

Així mateix i d'existir altres postures amb reserva de dipòsit, la Taula podrà acordar l'adjudicació al licitador que hagués realitzat l'oferta més elevada d'aquells el dipòsit dels quals hagués estat reservat, d'acord amb les regles d'adjudicació anteriors.

Un cop ingressada la rematada es lliurarà als adjudicataris, llevat dels supòsits en què hagin optat per l'atorgament d'escriptura pública de venda que preveu l'article 111.1 del reglament general de recaptació, certificació de l'acta d'adjudicació dels béns, en la qual hi haurà de constar, a més de la transcripció de la mateixa acta pel que fa al bé adjudicat i l'adjudicatari, l'acreditació d'haver-se efectuat el pagament de la rematada i d'haver-se emès en conformitat informe per part de l'òrgan amb funcions d'assessorament jurídic sobre l'observança de les formalitats legals en el procediment de constrenyiment, quan hagi estat sol·licitat per l'òrgan de recaptació i, en tot cas, quan l'adjudicació recaigui sobre béns o drets inscriptibles en el Registre de la Propietat.

Aquesta certificació constitueix un document públic de venda a tots els efectes i en ella es farà constar que queda extingida l'anotació preventiva feta en el registre públic corresponent a nom de la Hisenda Pública. Així mateix, tal com s'estableix en l'article 111.3 del reglament general de recaptació, s'expedirà manament de cancel·lació de les càrregues posteriors.

El Servei de Recaptació Municipal practicarà la corresponent liquidació, lliurant el sobrant, si n'hi ha, a l'obligat al pagament. Si aquest no el rep, quedarà a la seva disposició a la Caixa General de l’Ajuntament de Girona en el termini de 10 dies des del pagament del preu de rematada. Igualment s'ha de dipositar el sobrant quan hi hagi titulars de drets posteriors als de la Hisenda pública.