Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació

És el conjunt de dos serveis administratius de l'Ajuntament de Girona que té per finalitat dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament.

L'oficina compta amb un personal preparat adequadament en matèria de tributs locals i recaptació, el qual, junt amb l'equipament informàtic de què disposa l'Ajuntament, assegura que l'atenció als ciutadans en relació amb els tributs municipals i la seva recaptació sigui la més eficient possible.

Funcions

  • El manteniment dels padrons dels tributs municipals.
  • La pràctica de liquidacions per determinar els deutes per ingressos de dret públic (tributaris i no tributaris).
  • L'expedició i notificació dels documents (rebuts i altres).
  • La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment.
  • La resolució de recursos administratius.
  • La informació i l'assistència als contribuents i interessats.

Gestió Tributària

Servei on es pot sol·licitar tota mena d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa a la gestió i càlcul dels diferents tributs municipals.

Recaptació

Us hi podeu dirigir per sol·licitar tota classe d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa al pagament, fraccionament, ajornament i domiciliació de rebuts, així com a tot el que fa referència al procediment executiu de cobrament (recàrrecs, interessos, embargaments...).

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon Gestió Tributària:
972 419 413 
972 419 415

Telèfon Recaptació:
972 419 436
972 419 405

A/e:
gestio@ajgirona.cat
recaptacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/ovt
www.girona.cat/tributs

Horari:
De dilluns a divendres laborables
de 9 a 14 h