Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Drets i garanties del contribuent | Gestió Tributària i Recaptació

Drets i garanties del contribuent

D'acord amb el que disposa l'article 34 de la Llei General Tributaria

Constitueixen drets dels obligats tributaris, entre d'altres, els següents:

 1. Dret a ser informat i assistit per l'Administració tributària sobre l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions tributàries.
 2. Dret a obtenir, en els termes previstos en aquesta llei, les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions d'ingressos indeguts que procedeixin, amb abonament de l'interès de demora previst a l'article 26 d'aquesta llei, sense necessitat d'efectuar requeriment a l'efecte.
 3. Dret a ser reemborsat, en la forma fixada en aquesta llei, del cost dels avals i altres garanties aportades per suspendre l'execució d'un acte o per aplaçar o fraccionar el pagament d'un deute, si dit acte o deute és declarat total o parcialment improcedent per sentència o resolució administrativa ferma, amb abonament de l'interès legal sense necessitat d'efectuar requeriment a l'efecte, així com a la reducció proporcional de la garantia aportada en els supòsits d'estimació parcial del recurs o de la reclamació interposada.
 4. Dret a utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d'acord amb lo previst a l'ordenament jurídic.
 5. Dret a conèixer l'estat de tramitació dels procediments en els que sigui part.
 6. Dret a conèixer la identitat de les autoritats i personal al servei de l'Administració tributària sota la responsabilitat de la qual es tramiten les actuacions i procediments tributaris en els que tingui la condició d'interessat.
 7. Dret a demanar certificació i còpia de les declaracions per ell presentades, així com dret a obtenir còpia segellada dels documents presentats davant l'Administració, sempre que l'aportin juntament amb els originals per a la seva comparació, i dret a la devolució dels originals de dits documents, en cas que no hagin de trobar-se a l'expedient.
 8. Dret a no aportar aquells documents ja presentats per ells mateixos i que es trobin en poder de l'Administració actuant, sempre que l'obligat tributari indiqui el dia i procediment en que els presentà.
 9. Dret, en els termes legalment previstos, al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària, que tan sols podran ser utilitzats per a l'aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de sancions, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, a excepció dels supòsits previstos a les lleis.
 10. Dret a ser tractat amb respecte i consideració pel personal al servei de l'Administració tributària.
 11. Dret a que les actuacions de l'Administració tributària que requereixin la seva intervenció es duguin a terme en la forma que li resulti menys greu, sempre que això no perjudiqui al compliment de les seves obligacions tributàries.
 12. Dret a formular al·legacions i a aportar documents que seran tinguts en compte pels òrgans competents al redactar la corresponent proposta de resolució.
 13. Dret a ser escoltat en el tràmit d'audiència, en els termes previstos en aquesta llei.
 14. Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que vagin a ser objecte d'adquisició o transmissió.
 15. Dret a ser informat, a l'inici de les actuacions de comprovació o inspecció sobre la natura i ressò de les mateixes, així com dels seus drets i obligacions en el curs d'aquestes actuacions i a que les mateixes es desenvolupin en els terminis previstos en aquesta llei.
 16. Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals que resultin aplicables.
 17. Dret a formular queixes i suggeriments en relació amb el funcionament de l'Administració tributària.
 18. Dret a que les manifestacions amb rellevància tributària dels obligats es recullin a les diligències esteses en els procediments tributaris.
 19. Dret dels obligats a presentar davant l'Administració tributària la documentació que estimin convenient i que pugui ser rellevant per a la resolució del procediment tributari que estigui desenvolupant.
 20. Dret a obtenir còpia a compte propi dels documents que integrin l'expedient administratiu en el tràmit de posta de manifest del mateix en els termes previstos en aquesta llei. Aquest dret podrà exercir-se en qualsevol moment en el procediment d'apremi.