Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Taxa de tinença d'animals | Sostenibilitat

Informació sobre la taxa de tinença de gossos i les reclamacions per les incidències de l’any 2023

L’Ajuntament de Girona, té establerta una taxa de control i tinença d’animals que respon a la prestació dels serveis d’elaboració d’un cens, vigilància i inspecció relacionats amb la tinença de gossos i manteniment de la corresponent infraestructura; d’acord amb les Ordenances fiscals i preus públics 2023 prorrogats del 2022 (aprovació definitiva de les ordenances fiscals a la sessió plenària del 20/12/2021).

L’any 2023 tenen obligació de pagar aquesta taxa totes les persones titulars de gossos amb domicili a la ciutat de Girona, degudament inscrits en el Registre censal d’animals de companyia. 

Aquest any s'han produït incidències en el cens municipal d'animals de companyia i conseqüentment s'han generat tributs a persones titulars de gossos a qui no els corresponia el pagament de la taxa per a l'exercici 2023. Aquest fet es deu a l’encreuament de dades procedents dels diversos registres vigents a Catalunya. 

Amb la nova entrada en vigor de la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, que preveu un sistema central de registres de protecció animal, l’Ajuntament de Girona està treballant en un nou cens municipal, per a tenir un padró de persones titulars d’animals de companyia, amb assegurament de sistemes de verificació de dades.

A més, el nou equip de govern està treballant en la modificació de les ordenances fiscals per aprovar una nova proposta pel 2024, adequada a les exigències i finalitats de la nova llei de benestar animal.

Què han de fer les persones afectades per les incidències en la taxa 2023?

Revisió d’ofici i formulari 

L’Ajuntament de Girona està revisant l’històric d’expedients de baixes del cens municipal d’animals de companyia de què disposa (anualitats 2017-2022) per tal de detectar i subsanar les incidències d’ofici.

Per tant, les persones que en el seu moment van registrar degudament la baixa del seu gos al cens municipal, no cal que facin cap tràmit perquè l’Ajuntament arranjarà directament els errors ocorreguts.   

Igualment, es posa a disposició un formulari de reclamació per comunicar la incidència i facilitar les dades bàsiques per a gestionar-la. 

Formulari de reclamacions

Reclamació per registre d’entrada

Les persones que enguany han rebut per primer cop la taxa, però no havien registrat l’animal a l’Ajuntament de Girona i actualment ja no tenen el gos, caldrà que acreditin documentalment la baixa de l’animal (per mort, per canvi de domicili o de propietat) mitjançant una instància genèrica per a la reclamació.

Per altres casos, es recomana igualment presentar una instància per exposar la incidència i aportar la documentació acreditativa que disposin.

Tràmit de registre

Declaració jurada